Grantly - Subvencija za zaposlitev in usposabljanje brezposelnih v letu 2021

Subvencija za zaposlitev in usposabljanje brezposelnih v letu 2021

Zavod za zaposlovanje vam v okviru programov zaposlovanja omogoča pridobitev delnega povračila stroškov za zaposlitev in usposabljanje novega kadra.

Programi za zaposlovanje so namenjeni spodbujanju zaposlovanja in vam omogočajo, da kot podjetje pridobite subvencijo za nove zaposlitve sodelavcev in povračilo stroškov praktičnega usposabljanja brezposelnih.

Nepovratna sredstva lahko, kot delodajalec dobite, če zaposlite brezposelno osebo, ki je pri ZRSZ prijavljena v sistem brezposelnih oseb.

Aktualni programi zaposlovanja za leto 2021

Programov subvencioniranja, ki jih zavod za zaposlovanje ponuja je veliko. Najbolj aktualni bodo predstavljeni spodaj.

Kot delodajalec lahko dobite subvencijo za nove zaposlitve ali povrnjene prispevke za nove zaposlene. Dobite lahko tudi delno povrnitev stroškov zaposlitve v javnih delih. Prvi pogoj, ki ga morate kot delodajalec izpolnjevati, da bi bili upravičeni do nepovratnih sredstev je, da imate podjetje vsaj eno leto, ponudbo za financiranje pa lahko oddate na Portalu za delodajalce. Po vloženi vlogi boste od Zavoda dobili listo kandidatov, ki bi bila za vas primerna. Med temi kandidati izberete tistega oziroma tiste, ki se vam zdijo najbolj primerni, subvencijo pa vam ZRSZ izplača na podlagi oddanega zahtevka v obliki e-Računa.

  • Zaposli.me

Namen programa Zaposli.me je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 oziroma 30 let, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in imajo končano največ osnovno šolo, so prejemniki denarne socialne pomoči, so postali brezposelni zaradi posledic epidemije, itd.

Višina subvencije, ki jo kot delodajalec prejmete je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni za ciljno skupino brezposelnih in jih kandidat, ki ga želite zaposliti izpolnjuje. Nepovratna sredstva pa se na mesečni bazi gibljejo med 416 EUR in 666 EUR na kandidata. Kandidate morate zaposliti za polni delovni čas in najmanj 12 mesecev, torej za obdobje vsaj enega leta. Lahko se izplača tudi nižja mesečna subvencija za skrajšani delovni čas, ki pa ne sme biti krajši od 20 ur na teden.

Za obdobje 2020-2022 je na voljo 42 milijona EUR nepovratnih sredstev od katerih je 64% sredstev namenjenih  osebam s stalnim prebivališčem v vzhodni kohezijski regiji Slovenije in 36% za osebe iz zahodne regije. Predvidoma se bodo sredstva porazdelila med 7.000 brezposelnih oseb iz vse Slovenije, s končnim ciljem, da bi zaposlitev obdržali tudi po izteku subvencijskega obdobja.

  • Trajno zaposlovanje mladih

Namen programa je zaposlitev brezposelnih mladih, ki še niso dopolnili 30 leta starosti. Subvencijo delodajalec, ki zaposli mladega, vpisanega v evidenco brezposelnih oseb prejema največ 24 mesecev. Do nepovratnih sredstev so upravičeni kandidati iz vzhodne in zahodne kohezijske regije Slovenije. Prva dobi 60% vseh razpoložljivih sredstev, druga pa 40%. Po tem programu je na voljo 12,1 milijon  EUR nepovratnih sredstev za delodajalce. Mesečna subvencija za posameznika znaša 208 EUR, delovno razmerje pa mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

Predvidena je subvencionirana zaposlitev 2.420 mladih brezposelnih iz vse Slovenije.  Izjemoma, za krajši delovni čas, 20 ur na teden lahko zaposlite invalide.

Pri vključevanju mladih v program, bodo prednost imeli tisti, ki še niso bili vključeni v noben program aktivnega zaposlovanja v zadnjih dveh letih, se soočajo s socialnimi ali zdravstvenimi problemi ali pa so v evidenci brezposelnih oseb že dlje časa.

  • Zelena delovna mesta

Zelena delovna mesta so mehanizem za doseganje trajnostnega razvoja. Prispevajo k ciljem na področju podnebnih sprememb, ohranjanja narave in okolja. Namen zaposlovanja je prispevati k ozelenitvi gospodarstva, učinkovitejši rabi energije in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Področje zaposlovanja z največjim potencialom v programu Zelena delovna mesta so gozdno-lesni sektor, proizvodnja energije iz občutljivih virov, učinkovita raba naravnih virov in trajnostni turizem.

Za Zelena delovna mesta je namenjenih  1,5 milijona EUR, predvidoma pa bo v program vključenih 190 brezposelnih iz Slovenije. Mesečna subvencija, ki jo delodajalec prejme za zaposlitev novega sodelavca za nedoločen čas, znaša 340 EUR mesečno in se jo lahko uveljavlja do 24 mesecev.

  • Zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

S pomočjo subvencije za zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila udeleženka v programu Učne delavnice je predvidena zaposlitev 180 ljudi iz evidence brezposelnih. Za dotični program je razpisanih 1,6 milijona EUR nepovratnih sredstev.

Osebe, ki so bile vključene v praktično usposabljanje v okviru programa Učne delavnice bodo znova postale dejavne na trgu dela in vam bodo, kot delodajalcu predlagane, kot za vas interesantna delovna sila. Subvencija, ki jo dobite za novega zaposlenega, ki je opravil dotični program znaša 740 EUR za vsak mesec zaposlitve s polnim delovnim časom. Do subvencije ste upravičeni, če ste delovno razmerje s kandidatom sklenili za najmanj 6 mesecev. Če zaposlitev kandidatu po teh šestih mesecih podaljšate še za dodatnih 6 mesecev, ste upravičeni do dodatnih šestih mesecev subvencioniranja.

Grantly - Subvencija za zaposlitev in usposabljanje brezposelnih v letu 2021

Aktualni programi usposabljanja za leto 2021

Programi, ki so namenjeni usposabljanju na delovnem mestu, so primerni za usposabljanje oseb v evidenci brezposelnih pri ZRSZ. Programi vam kot delodajalcu omogočajo, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih pri tem usposobite za delo na predvidenem delovnem mestu zaposlitve. Pri tem pa tudi vidite kako se potencialni kandidat za zaposlitev vključi v vaše delovno okolje. Zavod za zaposlovanje vam povrne celotne upravičene stroške usposabljanja.

  • Učne delavnice

Namen učnih delavnic je praktično usposabljanje brezposelnih kandidatov za konkretno delo in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Po končanem usposabljanju, se na podlagi vaše ocene kandidata odločite ali ga boste zaposlili ali ne.

Ponudbo za izvajanje programa učnih delavnic lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe in imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih, poleg tega pa ste tudi, vsaj 12 mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije, kot zaposlitveni center ter imate status socialnega podjetja ali invalidskega podjetja.

Učna delavnica poteka kot praktično usposabljanje, ki traja 6 mesecev in poteka brez sklenitve delovnega razmerja. Ves čas usposabljanja so udeleženci prijavljeni pri Zavodu za zaposlovanje. Praktično usposabljanje se izvaja, kot polni delovni čas ob spremljavi zunanjega ali notranjega mentorja.

  • Notranji mentor lahko hkrati usposablja največ dve osebi in mora opraviti najmanj 60 ur mentorstva na mesec.
  • Zunanji mentor pa mora opraviti najmanj 12 ur mentorstva v enem mesecu.

Za Učne delavnice bo na voljo 4,2 milijona EUR nepovratnih sredstev, ki predvidevajo vključitev 495 brezposelnih oseb v program usposabljanja. Podjetju, ki se odloči ponuditi možnost usposabljanja predlaganim kandidatom, se bo za posameznega udeleženca izplačala mesečna vsota v višini 560 EUR. Zavod pa bo kril tudi stroške zdravniškega pregleda, ki ga mora kandidat pred nastopom usposabljanja opraviti.

  • Usposabljam.se

Usposabljanje traja 3 mesece, pri čemer morate kot delodajalec kandidatu zagotoviti mentorja. Za usposabljanje na delovnem mestu je namenjenih 3,8 milijona EUR, za usposabljanje na delovnem mestu – mladi, pa je namenjeno okvirno 6,1 milijona EUR nepovratnih sredstev.

Delodajalcem, ki se bodo odločili prijaviti v program bo ZRSZ kril standardne stroške izvedbe usposabljanja in stroške predhodnega zdravniškega pregleda. Če bo usposabljanje kandidata obsegalo obdobje treh mesecev so nepovratna sredstva, ki se vam dodelijo v višini 732 EUR, za obdobje dveh mesecev pa 526 EUR.

  • Usposabljanje za osebe z mednarodno zaščito in tujce

Predvideno število brezposelnih, ki jih Zavod namerava vključiti v dotični program je 63 oseb. Usposabljanje naj bi se vršilo pri delodajalcih iz vse Slovenije, ki imajo najmanj 5 zaposlenih. Usposabljanje bo trajalo 6 mesecev in se bo izvajalo ob spremljavi mentorja.

V usposabljanje se lahko vključijo osebe, ki so prijavljene v evidenco brezposelnih oseb v Sloveniji in imajo priznano mednarodno zaščito ali pa so tujci s stalnim prebivališčem v RS brez znanja slovenskega jezika in delovnih izkušenj v državi Slovenija.

Podjetju bo Zavod za zaposlovanje povrnil mesečni strošek za usposabljanje takšne osebe v višini 373 EUR, kar znaša 2.238 EUR v obdobju šestih mesecev.

  • Delovni preizkus

Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Izjemoma je delovni preizkus lahko daljši, če je v njem vključen invalid ali oseba z odločbo o skrajšanem delovnem času. Delodajalec mora vsakemu kandidatu, ki pri njem delovni preizkus opravlja zagotoviti, mentorja, primerno delovno opremo in prostor za opravljanje dela.

Višina razpisanih sredstev za program Delovni preizkus 30 + je 0.9 milijona EUR za mlade pa 2 milijona EUR. V program se predvideva vključiti 3.780 brezposelnih, na konkretna delovna mesta pri delodajalcih iz celotne Slovenije. Zavod vam bo, kot delodajalcu vsak mesec povrnil 278 EUR stroškov na posameznega kandidata preizkusa.

Grantly - Subvencija za zaposlitev in usposabljanje brezposelnih v letu 2021

Za vse programe, ki jih v letu 2021 razpisuje Zavod za zaposlovanje, se delodajalci lahko prijavite preko Portala za delodajalce in se tako tudi sami vključite v programe, ki bodo pripomogli k zmanjšanju brezposelnosti in oživitvi gospodarstva v Sloveniji. Povezave do razpisov za nepovratna sredstva in subvencije, ki jih ZRSZ ponuja so vam dostopne na njihovi uradni spletni strani in na portalu Grantly.

Sorodne objave

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *