Grantly - Hitro in enostavno do subvencij EKO SKLADA

Hitro in enostavno do subvencij EKO SKLADA

Prispevek je namenjen predvsem fizičnim osebam, ki se želijo seznaniti z načinom prijave in zahtevami, ki jih je potrebno izpolnjevati za koriščenje nepovratnih sredstev Eko sklada. Poleg tega boste dobili tudi pregled nad razpisi, ki jih v letu 2021 Eko sklad subvencionira. Nedolgo nazaj pa so uvedli tudi dodeljevanje spodbude socialno šibkim občanom.

Kaj je Slovenski okoljski javni sklad

Osnovna dejavnost sklada je spodbujanje razvoja na področju varstva narave in okoljskih naložb. Gre za odpravo novih škodljivih posegov v okolje in zmanjšanje že povzročene škode. Zato si prizadevajo javnost ozaveščati o problematikah, ki nastajajo v okolju in zaradi tega ponujajo subvencije in ugodne kredite, ki so naložbe v izboljšanje stanja okolja. Gre za prehod na obnovljive vire energije, učinkovito rabo energije, okolju prijazno ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami, spodbuditi pa želijo tudi trajno mobilnost.

Sredstva dodeljujejo tako fizičnim osebam, kot tudi podjetjem in javnemu sektorju. Sklad z nepovratnimi sredstvi oziroma krediti fizični osebi subvencionira od 25% do 50% naložbe v višjo energetsko učinkovitost, kot so na primer prehod na ogrevanje s toplotno črpalko ali pa investicija v čistilno napravo na področjih, kjer ni kanalizacijske infrastrukture.

Tipi naložb Eko sklada

Tipov naložb pri Eko skladu je veliko, porazdeljeni so v spodaj naštete kategorije, skupno vsem pa je, da so skladni z okoljsko politiko Evropske unije, ki si prizadeva obvladovati in omejiti onesnaževanje voda, tal in zraka, ter emisije hrupa in sevanja, smotrno ravnanje z odpadki in ohranjanje ter varstvo biotske raznovrstnosti.

 • Ogrevanje in prezračevanje

Subvencije se dodeljujejo za toplotne črpalke in kurilne naprave na lesno biomaso, solarni ogrevalni sistem in priklop na omrežje daljinskega ogrevanja. Poleg tega pod dotično kategorijo spadajo tudi plinski kondenzacijski kotli, optimizacija sistemov ogrevanja v večstanovanjskih stavbah in sistemi za prezračevanje z vračanjem toplote. Pri subvenciji toplotne črpalke vam je dodeljena denarna podpora med 2.500 EUR in 5.000 EUR, njen namen pa mora biti centralno ogrevanje. Eko sklad vam tako pokrije od 20% do 50% vrednosti toplotne črpalke.

Grantly - Hitro in enostavno do subvencij EKO SKLADA
 • Izolacija in okna

Kategorija pokriva področja, kot so izolacija fasade, kleti, tal, strehe, stropa ter menjava zunanjega stavbnega pohištva, kamor spadajo okna in vrata. Na primer, pri izolaciji fasade starejših stavb vam kot sklad namenijo subvencijo v višini 20% vrednosti naložbe kar pomeni največ 12 EUR na kvadratni meter izolacije.  Z investicijo v zamenjavo starih oken, vrat fasade ali strehe boste prihranili na stroških ogrevanja zaradi zmanjšanja toplotne izgube, ki nastaja pri starejših stavbah.

 • Vozila

Ponujajo subvencije in kredite za električna in hibridna vozila ter osebna vozila na plin. Subvencijo lahko pridobite za novo ali testno vozilo, višina subvencije pa je odvisna od kategorije vozila. Kredit pa lahko pridobite za električna in hibridna vozila z izpusti CO2 manjšimi od 85 g/km (NEDC) oziroma 104 g/km (WLTP), višina kredita mora biti najmanj 1.500 EUR.

Grantly - Hitro in enostavno do subvencij EKO SKLADA
 • Električna samooskrba

Krediti na področju samooskrbe z električno energijo, ki zajema investicije v male sončne, vetrne in vodne elektrarne. Gre za proizvodnjo elektrike na okolju prijazen način in soproizvodnja toplote in električne energije.

 •  Nakup, gradnja ali celovita obnova nepremičnine

Gre za tako imenovane zelene subvencije in eko kredite, ki so vam na voljo za obnovo stanovanjske stavbe, nakup stanovanja v novi ali ničenergijski stavbi in gradnjo ničenergijske oziroma nizkoenergijske stavbe.

Grantly - Hitro in enostavno do subvencij EKO SKLADA
 • Menjava cevi in oblog

Kritje stroškov za odstranjevanje nevarnih gradbenih materialov, kot je na primer azbest, ki se ga je uporabljajo za strešno kritino. Pod to kategorijo pa spada tudi zamenjava cevi in oblog v stavbah, ki vsebujejo okolju nevarne snovi.

 • Voda

Voda je življenjski vir našega planeta. Zaradi tega je še posebej pomembno, da z njo, tako kot z zrakom ravnamo spoštljivo in jo poskušamo zaščititi. Zaradi tega Eko sklad spodbuja k vgradnji čistilnih naprav za odpadne vode ter priklop na vodovod in kanalizacijo. Kjer možnosti priklopa ni pa ponuja subvencije za nakup male čistilne naprave.

 • Odpadki

V sodelovanju z eko skladom si lahko zagotovite tudi kredit za hišni kompostnik, ki bo poskrbel za razgradnjo bioloških odpadkov, katere lahko po razgradnji porabite za gnojenje vrtov in tako nadomestite umetna gnojila, ki škodujejo prsti in vodi.

 • Gospodinjski aparati

Pod določenimi pogoji vam eko sklad odobri tudi kredite za gospodinjske aparate v energetskem razredu A+ ali višjem.

Subvencije ZERO500 za socialno šibke

Programa ZERO500 dodeljuje subvencij socialno šibkim občanom, ki se financira iz sredstev kohezijskega sklada in bo dejaven do leta 2023. Namenjen je zmanjševanje energetske revščine pri občanih, ki živijo v gospodinjstvih z nizkimi prihodki ter v eno ali dvostanovanjskih stavbah, ki so primerne za energetsko prenovo.

Eko sklad bo tako dodeljeval nepovratna sredstva vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje upravičenosti, kot je na primer ta, da  je vlagatelj zadnjih dvanajst mesecev, pred vložitvijo vloge za subvencioniranje, prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka Republike Slovenije. Višina nepovratnih finančnih sredstev je 100% upravičenih stroškov, maksimalna vsota dodelitve pa ne sme presegati 9.620 EUR ( z DDV) oziroma 15.000 EUR, če gre za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa neogrevanega prostora, skupaj z menjavo strešne kritine.

Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala v naslednje namene:

 • toplotna izolacija strehe, stropa ali fasade
 • vgradnja novih oken in vrat
 • zamenjava sistema priprave tople vode
 •  vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka
 • nove kurilne naprave

Postopek pridobivanja subvencije Eko sklada

Bodite pozorni, da boste pred oddajo vloge za subvencioniranje oziroma kredite skrbno prebrali navodila za oddajo vloge in pogoje, ki jih morate za upravičenost do nepovratnih sredstev izpolnjevati. Postopek morate pričeti pred samo izvedbo investicije in sicer sledite naslednjim korakom, ki so opisani spodaj.

Postopkov pridobivanja spodbud je več in se med seboj tudi razlikujejo. Spodaj bo opisan postopek pridobitve subvencije, ki spada v kategorijo ostalih subvencij. Če vas zanimajo tudi drugi postopki sledite naslednji povezavi.

Postopek za pridobitev subvencije:

 • Vloga: Pred izvedbo naložbe je potrebno vložiti vlogo. Višina subvencije, ki vam bo dodeljena se izračuna na podlagi predračuna oziroma ponudbe, ki vam jo predloži izvajalec del. Pomembno je, da je na predračunu dobro opredeljena izvedba del in materialov, ki bodo za izvedbo potrebni. Po prejetju predračuna ali ponudbe se izpolni Eko sklad formular, ki se ga odda s fotografija stanja pred izvedbo in pripisom datuma ter ponudbo izvajalca. V primeru, da ste plačali avans, morate predložiti še dokazilo o plačilu tega.
 • Oddaja vloge: Obravnavo vloge vrši eko sklad, v primeru, da je ta nepopolna vam pošljejo poziv za dopolnitev. Vlogo morate dopolniti najkasneje v petnajstih dneh od prejema poziva.
 • Prejem odločbe: Če je vloga s strani Eko sklada odobrena, vam sklad izda odločbo in pogodbo.
 • Podpis pogodbe: Podpisano pogodbo morate Eko skladu vrniti v roku petnajstih dneh od prejema.
 • Zaključna dokumentacija: Ko so dela v katere ste investirali končana, morate na Eko sklad predložiti zaključno dokumentacijo. Ki mora vsebovati tudi potrdilo o plačilu.
 • Nakazilo Subvencije: Nakazilo subvencije boste dobili v roku šestdesetih dni od vročitve odločbe.  

Subvencije in krediti Eko sklada so na voljo vse leto, finančno podporo pa pridobi kar 90% prijavljenih projektov. Prijave za leto 2021 so možne do 31. decembra oziroma do porabe sredstev. Razpise Eko sklada, ki so trenutno v teku pa najdete tudi na portalu Grantly

Grantly - Hitro in enostavno do subvencij EKO SKLADA

Sorodne objave

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *