Grantly - Aktualni občinski razpisi: za sredstva lahko zaprosijo občani in nevladne organizacije

Aktualni občinski razpisi: za sredstva lahko zaprosijo občani in nevladne organizacije

Predstavljamo vam zanimive razpise za nepovratna sredstva in ostale oblike spodbud, ki jih ne gre spregledati.

1. Subvencija za obnovo fasade na stanovanjskih objektih

Izdajatelj: Občina Kranjska Gora

Občina Kranjska Gora dodeljuje subvencije fizičnim osebam za obnovo fasade na stanovanjskih objektih stalnega prebivališča pod pogojem, da objekt ne bo namenjen prodaji v obdobju petih let po zaključku obnove. Občina bo krila 50% vrednosti opravljenih del, vendar ne več kot 12 € na kvadratni meter obnovljene fasade na stavbi. Maksimalni znesek dodeljenih sredstev na stavbo ne sme presegati 4.000 €.

Rok za prijavo: 10. september 2021

Povezava do razpisa: https://grantly.eu/sl/call/obnove-fasad-na-objektih-v-kranjski-gori/

2. Subvencija za učinkovito rabo energije

Izdajatelj: Občina Kamnik

Občina kamnik dodeljuje subvencije za vgradnjo energetsko učinkovitih kurilnih naprav, kotlov, toplotne izolacije fasade, lesenih oken in prezračevanja v gospodinjstvih. Subvencijo lahko pridobijo lastniki, solastniki ali najemniki stanovanjskih stavb v občini Kamnik. Višina sredstev celotnega razpisa znaša 40.000 €, dodelitev teh pa je odvisna od naprave, ki jo nameravate vgraditi. Za več informacij glede financiranja sledite povezavi do razpisa.

Rok za prijavo: 29. september 2021

Povezava do razpisa: https://grantly.eu/sl/call/ucinkovita-raba-energije-v-kamniku/

3. Sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki

Izdajatelj: Občina Postojna

Občina Postojna sofinancira odstranjevanje azbestne kritine na stanovanjskih stavbah in sicer subvencionira 70% stroškov ravnanja z azbestnimi odpadki, do višine 170 € stroška za tono predanih odpadkov. Sredstva se bodo dodeljevala prijaviteljem po vrstnem redu prispetja popolnih vlog. Objekti s katerih se odstranjuje azbestna kritina morajo biti locirani v Občini Postojna in namenjeni stanovanjski rabi (stanovanjski objekti, garaže, drvarnice), kmetijski in drugi privatni gospodarski rabi.

Rok za prijavo: 30. oktober 2021

Povezava do razpisa: https://grantly.eu/sl/call/ravnanje-z-azbestnimi-odpadki-v-postojni/

4.  Sofinanciranj sterilizacije in kastracije mačk

Izdajatelj: Občina Bohinj

Občina Bohinj lastnikom mačk sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije. Vlogo za sofinanciranje lahko oddate lastniki mačke s stalnim prebivališčem v občini Bohinj.  Občina bo krila do 40% stroškov storitve, vključno z DDV, vendar ne več kot 20 € za kastracijo mačka in 30 € za sterilizacijo mačke. Posamezniku se sofinancira poseg pri največ dveh mačkah.

Rok za prijavo: 30. oktober 2021

Povezava do razpisa: https://grantly.eu/sl/call/sofinanciranje-sterilizacije-in-kastracije-lastniskih-mack/

5. Nakup nove opreme za socialna podjetja

Izdajatelj: Občina Maribor

Občina Maribor dodeljuje spodbude za podjetništvo podjetjem oziroma nepridobitnim pravnim osebam, kot so društva, zavodi, ustanove, gospodarske družbe in zadruge. Občina bo sofinancirala do 75% vrednosti opreme, maksimalna dodelitev na upravičenca pa znaša 5.000 €. Sofinancirajo tako materialne stroške nakupa (monitorji, avtomobili, kombiji, kamere, alarmni sistemi, klima naprave, itd.) kot nematerialne investicije, kamor se prištevajo stroški nakupa patentov, licenc ter nove programske opreme.

Rok za prijavo: 8. september 2021

Povezava do razpisa: https://grantly.eu/sl/call/nakup-nove-opreme-za-socialna-podjetja-v-mariboru/

6. Sofinanciranje programov veteranskih organizacij

Izdajatelj: Občina Maribor

Sofinancirajo se programi veteranskih organizacij, ki imajo sedež v Občini in razvijajo ter spodbujajo domoljubje, ohranjajo zgodovinsko izročilo in skrbijo za spomenike ter spominska obeležja. Programi so lahko kulturni, izobraževalni, razstavni itd. Veteranska organizacija mora delovati vsaj dve leti in svojo dejavnost opravljati na neprofitni osnovi, da je upravičena do sofinanciranja projekta.

Rok za prijavo: 16. september 2021

Povezava do razpisa: https://grantly.eu/sl/call/programi-veteranskih-organizacij-v-obcini-maribor-2021/

7. Sofinanciranje programov NVO s področja podeželja

Izdajatelj: Občina Divača

Sofinancirajo se programi s področja kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva. Sredstva se bodo dodeljevala dejavnostim, ki se izvajajo na območju občine in tistim, ki se izvajajo izven občine, pod pogojem, da so namenjene občanom Divače. Vsebine, ki bodo sofinancirane vključujejo predstavitve in promocijo dejavnosti NVO, prireditve, aktivnosti, kot so prikaz običajev, tekmovanja, izobraževalne vsebine in materialni stroški vezani na izvedbo programa.

Rok za prijavo: 24. september 2021

Povezava do razpisa: https://grantly.eu/sl/call/programi-nvo-s-podrocja-podezelja-v-obcini-divaca/

8. Sofinanciranje programov, projektov in prireditev

Izdajatelj: Občina Komen

Občina Komen sofinancira programe, projekte in prireditve za leto 2021, ki še niso predmet drugih financiranj v Občini. Dejavnosti, ki bodo dobile denarno podporo morajo prispevati k prepoznavnosti občine, zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju kakovosti življenja občanov in dostopnosti do dejavnosti. Vlogo za dodeljevanje sredstev lahko oddajo društva, ki še niso prejela sredstev drugih razpisov za isti program, projekt ali prireditev iz proračuna Občine Komen.

Rok za prijavo: 30. oktober 2021

Povezava do razpisa: https://grantly.eu/sl/call/drugi-programi-projekti-in-prireditev-v-obcini-komen/

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *