Grantly - Nepovratna sredstva EU v sklopu programa Obzorje Evropa

Nepovratna sredstva EU v sklopu programa Obzorje Evropa

Razdelitev evropskih javnih sredstev je v letu 2021 namenjena predvsem boju proti posledicam svetovne epidemije Covid-19, zelenemu prehodu in digitalizaciji.

Finančno zmogljiv in obsežen bo predvsem program Obzorje Evropa, program Evropske Komisije za raziskave in inovacije, ki bo svoje cilje in načrte izvajal v obdobju od leta 2021 do 2027.

Evropa si namreč prizadeva, da bi do leta 2050 v sklopu Zelenega dogovora evropskih politik utrla pot do ogljične nevtralnosti, gospodarske konkurenčnosti in ničelne emisije toplogrednih plinov.

Grantly - Nepovratna sredstva EU v sklopu programa Obzorje Evropa

Obzorje Evropa

Največji nadnacionalni program za podporo raziskovalnim in inovacijskim projektom, ki ga sestavljajo trije podporni stebri razdeljeni na sklope. Proračun programa za obdobje med leti 2021-2027 znaša kar 95,5 milijard evrov. Višina sredstev je tako poskočila za dobrih 30% v primerjavi s proračunom njegovega predhodnika Obzorje 2020.

Steber 1: Vrhunska znanost
 • Evropski raziskovalni svet (ERC): zagotavlja financiranje za raziskovalce, s poudarkom na raziskovalcih, ki so na začetku svoje kariere.
 • Ukrepi Marie Sklodovske – Curie: vodilni program za doktorsko in postdoktorsko usposabljanje, ki raziskovalcem zagotavlja novo znanje in spretnosti s pomočjo čezmejne mobilnosti ter izpostavljenosti različnim sektorjem in disciplinam.
 • Raziskovalne infrastrukture: raziskovalnim skupnostim zagotavljajo vire in storitve za izvajanje raziskav in spodbujanje inovacij na njihovih področjih.
Steber 2: Globalni izzivi in konkurenčnost evropskega gospodarstva
 • Zdravje: cilji tega sklopa vključujejo izboljšanje in varovanje zdravja ter dobrega počutja državljanov vseh starosti z razvijanjem novega znanja in inovativnih rešitev na področju preventive, diagnoze, opazovanja, zdravljenja in ozdravljenja.
 • Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba: cilj sklopa je krepitev evropskih demokratičnih vrednot, vključno z vladavino prava in temeljnimi pravicami, varovanje kulturne dediščine ter spodbujanje socialno-ekonomskih sprememb, ki prispevajo k vključevanju in rasti.
 • Civilna varnost družbe: cilj sklopa je odzivanje na izzive, ki izhajajo iz stalnih varnostnih groženj, vključno s kibernetskim kriminalom, ter naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek.
 • Digitalni, gospodarski in vesoljski sektor: splošna vizija predlogov tega sklopa je, da Evropa oblikuje konkurenčne in zanesljive tehnologije za evropsko gospodarstvo z vodilnim položajem v svetu na ključnih področjih, ki omogočajo, da proizvodnja in potrošnja spoštujeta meje našega planeta, ter povečujeta koristi za vse dele družbe v različnih socialnih, gospodarskih in ozemeljskih kontekstih v Evropi. Z naštetim bo doseženo konkurenčno, digitalno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo, zagotovljena bo trajnostna oskrba s surovinami, razvijanje naprednih materialov ter zagotavljanje podlage za napredek in inovacije na področju globalnih družbenih izzivov.
 • Podnebje, energij in mobilnost: cilj je boj proti podnebnim spremembam z boljšim razumevanjem njihovih vzrokov, razvoja, tveganj in vplivov s prizadevanjem, da energetski in prometni sektor postaneta podnebju in okolju prijaznejša, učinkovitejša in konkurenčnejša.
 • Živila, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje: cilj sklopa je zmanjšati degradacijo okolja, zaustaviti upadanje biotske raznovrstnosti na kopnem, v celinskih vodah in morju ter boljše upravljanje z naravnimi viri. Preoblikovanje gospodarstva in družbe na mestnih in podeželskih območjih.
 • Neposredni nejedrski ukrepi Skupnega raziskovalnega središča (JRC): skupno raziskovalno središče (JRC) je oddelek Evropske komisije za znanost, ki zaposluje znanstvenike za izvajanje raziskav z namenom zagotavljanja, neodvisnega znanstvenega svetovanja in podpore politiki EU.
Steber 3: Inovativna Evropa
 • Program Evropskega inovacijskega sveta (EIC): EIC spodbuja prebojne inovacije z možnostjo vodilnega položaja na svetovnem trgu.
 • Program Evropskega inovativnega ekosistema (EIE): cilj EU je ustvariti med seboj trdno povezane in učinkovite inovacijske ekosisteme, ki bodo podpirali rast podjetij, spodbujali inovacije in sodelovanje med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji.
 • Program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT): EIT je neodvisen organ EU. Z vzgojo podjetniških talentov in podpiranjem novih idej povečuje inovacijsko sposobnost Evrope.
Grantly - Nepovratna sredstva EU v sklopu programa Obzorje Evropa
Širitev udeležbe in krepitev evropskega raziskovalnega prostora

Ukrepi za širšo udeležbo in širjenje odličnosti v okviru programa Obzorje Evropa prispevajo h krepitvi raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti v državah, ki zaostajajo v razvoju. Krepil se bo njihov potencial za uspešno sodelovanje v nadnacionalnih raziskovalnih in inovacijskih procesih. Udeleženci programa bodo lahko nadgradili svoje raziskovalne in inovacijske sisteme, s čimer bodo postali močnejši, EU kot celota pa bo lahko napredovala skupaj.

Posebne misije, ki se bodo izvajale v okviru programa:

Misije EU so zaveze za reševanje velikih družbenih izzivov, kot so boj proti raku, prilagajanje podnebnim spremembam, zaščita oceanov, življenje v bolj zelenih mestih ter zagotavljanje zdravja tal in hrane.

Misije so kot sestavni del okvirnega programa Obzorje Evropa nov način izpolnjevanja teh zavez. Vsaka misija bo delovala kot sklop ukrepov, kot so raziskovalni projekti, ukrepi politike ali celo zakonodajne pobude za doseganje zadanih ciljev, ki jih s posameznimi ukrepi ne bi bilo mogoče doseči. Misije bodo prispevale k ciljem evropskega zelenega dogovora, evropskega načrta za premagovanje raka in trajnostnega razvoja.

Misije:

 • Prilagajanje podnebnim spremembam in preobrazba družbe
 • Zdravje oceanov, morij ter obalnih in celinskih voda
 • Rakava obolenja
 • Zdravje tal in živil
 • Podnebno nevtralna in pametna mesta

Cilji programa Obzorje Evropa so pozitiven vpliv na Evropsko unijo in njene državljane. Povečati si prizadevajo BDP z naložbami v raziskave in inovacije, dodeljevanjem dodatnih sredstev projektom, ki se osredotočajo na podnebne in okoljske problematike ter spodbujajo nastajanje novih delovnih mest.

Več o programu Obzorje Evropa si lahko preberete tudi v sorodnih člankih na blogu portala Grantly, kjer je podrobno opredeljena finančna kapaciteta, merila in upravičeni prijavitelji določenih razpisov v sklopu programa.

Do vseh razpisov, katerim rok prijave še ni potekel, lahko dostopate na portalu ali na uradni spletni strani Evropske komisije.

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *