Grantly - EU dodeljuje nepovratna sredstva za okoljske projekte in podnebne ukrepe

EU dodeljuje nepovratna sredstva za okoljske projekte in podnebne ukrepe

V okviru programa LIFE (L’instrument Financier pour l’Environnement), ki je glavni evropski program financiranja za okoljske in podnebne inovacije in se bo izvajal v obdobju med leti 2021 in 2027, bo EU sofinancirala projekte na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. V tekočem letu je za financiranje projektov predvidenih 580 milijonov evrov.

Struktura programa

Program LIFE je v celoti predan evropskemu zelenemu dogovoru in je razdeljen na štiri podprograme, ki vsebinsko zajemajo naslednje tematike:

 • Narava in biotska raznovrstnost: Cilji projektov naj bi bili varovanje in ohranjanje narave. Poseben poudarek gre področju biološke raznolikosti in življenjskega okolja rastlinskih ter živalskih vrst. Podprti bodo projekti, ki bodo prispevali k uresničitvam direktive EU o pticah in habitatih, razvoju mreže Natura 2000 in regulative EU glede preprečevanja širjenja invazivnih tujih vrst.
 • Krožno gospodarstvo in kakovost življenja: namen podprograma je prehod k trajnostnemu, krožnemu in energetsko učinkovitemu gospodarstvu. Izboljšanje in varovanje okolja, upravljanje z odpadki, vodo, zrakom, tlemi in kemikalijami, za dosego ciljev na področju krožnega gospodarstva.
 • Blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje: Cilj je izboljšana odpornost v kmetijskem, gozdarskem in turističnem sektorju. Podprti bodo projekti na področju kmetovanja, izrabe tal, upravljanja šotišč, obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti. Spodbujajo se demonstracijski projekti in projekti dobrih praks, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpusta toplogrednih plinov, načrtovanju izrabe tal, odpornosti infrastrukture, trajnostnega upravljanja voda na sušnih območjih, upravljanje na poplavnih območjih in v obalnem pasu.
 • Prehod na čisto energijo: Podprti bodo projekti, ki prispevajo k prehod na čisto energijo, pospešujejo procese uvajanja novih tehnologij, digitalizacije, novih storitev in poslovnih modelov ter krepijo vlogo državljanov pri prehodu.

Vsi zainteresirani, ki se udejstvujete v projektih, ki koristijo podnebju in okolju, ste upravičeni do subvencije programa LIFE. Program je namreč široko zasnovan, med drugim spodbuja tudi predloge, ki se recimo ukvarjajo z zmanjševanjem hrupa, učinkovitejšo uporabo surovin ali spodbujajo biotsko raznovrstnost. Projekti, ki jih želite prijaviti morajo smernice razvijati ali jih izvajati v praksi z jasno utemeljenim učinkom.

Grantly - EU dodeljuje nepovratna sredstva za okoljske projekte in podnebne ukrepe
Upravičeni prijavitelji

Do prijave projektov so upravičene vse zainteresirane pravne osebe, tako javnega kot zasebnega prava, kot so podjetja (vendar ne samostojni podjetniki), vladne organizacije, nevladne organizacije in institucije.

Okvirna sredstva celotnega programa

Proračun za obdobje med leti 2021 in 2027 se giblje v višini 5,43 milijarde evrov. Od tega bo sklopu okolje namenjenih 3,49 milijarde in podnebnim ukrepom 1,94 milijarde evrov. 

Sredstva se bodo dodeljevala v višini, ki se bo določila v sporazumu o nepovratnih sredstvih, glede na potrebe določenega projekta.

Stopnja sofinanciranja projektov je večinoma 60% upravičenih stroškov. Stopnja se lahko v določenih izjemah zviša, odvisna pa je tudi od področja na katerega se prijavljate.

Vrste nepovratnih sredstev
 • Projekti tehnične pomoči (TA): Subvencija bo predvidoma pokrila 60% upravičenih stroškov. Maksimalna višina dodeljenih sredstev pa bo znašala 70.000 evrov. Izjema velja za države članice z nizko stopnjo udeležbe v programu LIFE, stopnja financiranja se pri dotičnih povzpne na 95%.
 • Strateški projekti na področju narave (SNAP): Subvencija bo predvidoma pokrila 60% upravičenih stroškov.
 • Strateški integrirani projekti (SIP): Subvencija bo predvidoma pokrila 60% upravičenih stroškov.
 • Standardni akcijski projekti (SAP): Subvencija bo predvidoma pokrila 60% upravičenih stroškov, z dvema izjemama, kjer bo stopnja financiranja višja. Gre za projekte, ki bodo obravnavali življenjske habitate in vrste, ki bodo sofinancirani s stopnjo 67% ali 75% odvisno od prednostne teme, ki jo bodo obravnavali.
 • Subvencije za druge ukrepe: Stopnja financiranja znaša od 95% do 100% upravičenih stroškov.
 • Nepovratna sredstva za poslovanje NVO: Stopnja financiranja bo predvidoma 70% upravičenih stroškov.
Merila za izbor

Da bo vaša prijava na program LIFE uspešna, mora vaš projekt izpolnjevati naslednje pogoje:

 • eno ali več partnerski projekt
 • udeleženci projekta morajo imeti sedež v državi članici EU
 • inovacija prispeva k reševanju naravnega, okoljskega ali podnebnega problema
 • projekt je v skladu s cilji in predpisi EU
Nasveti glede prijave

V septembru sta za program LIFE predvidena dva informativna dneva in sicer 8. in 9. dne v mesecu. Po pomoč in dodatne informacije pa se lahko obrnete tudi na nacionalno kontaktno točko za program LIFE v Sloveniji ali pišete na elektronski naslov life.mop@gov.si.

Trenutno odprte razpise programa LIFE si lahko ogledate spodaj s klikom na izbrano povezavo razpisa.

Grantly - EU dodeljuje nepovratna sredstva za okoljske projekte in podnebne ukrepe

VIRI:

 • Grapulin, Teja. EU razpisuje dobre pol milijarde evrov za okoljske projekte, prijavijo se lahko tudi podjetja. Finance. Splet 4.8.2021.
 • LIFE Call for proposals 2021: The new LIFE Programme – Subprogrammes & Type of projects. YouTube. Splet 4.8.2021.

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *