Izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale
Kategorija: Kultura
Izdajatelj:

Ministrstvo za kulturo

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kul…
Celotni budžet: 142.115
Rok za oddajo: 28.02.2022
Podelitev min-max: 0 € – 10.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: digitalizacija, jezik, kulturne organizacije, partnerstva, projekti, romi, samozaposleni v kulturi, sodelovanje, splet, umetnost, založništvo
Zanimiv razpis?

Šlo bo za (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi. 

Cilji so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske skupnosti na področju kulture, višja raven varovanja kulturnih pravic v okviru deklariranih človekovih pravic, kulturna integracija ob ohranjanju kulturne raznovrstnosti ter večja ozaveščenost o kulturi in jeziku romske skupnosti. 

Področja in dejavnosti kulturnih projektov, ki bodo podprta: 

 • Izdajateljska in založniška dejavnost;
 • Spletne strani;
 • Dejavnosti kulturnih skupin;
 • Kulturna animacija;
 • Dejavnosti za ohranjanje jezika;
 • Mednarodno sodelovanje;
 • Medsebojno kulturno sodelovanje različnih manjšinskih etničnih skupnosti;
 • Predstavitve kulturnih dejavnosti širšemu okolju;
 • Prireditve;
 • Predavanja, seminarji, delavnice ipd.;
 • Digitalizacija;
 • Drugo;

Za opis dejavnosti, ki bodo podprte, glejte razpisno dokumentacijo. 

Na razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki: 

 • je nepridobitna kulturna organizacija s statusom pravne osebe zasebnega prava, ki ima v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno umetniških dejavnosti v Sloveniji ter deluje vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa (šteje se datum izdaje odločbe pristojne upravne enote) ali so ustvarjalci/ustvarjalke, ki imajo pridobljen status samozaposlenih v kulturi vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa (šteje se datum izdaje odločbe pristojnega ministrstva);
 • ima sedež oz. naslov v Republiki Sloveniji;
 • se prijavlja v partnerstvu z vsaj eno nepridobitno kulturno organizacijo s statusom pravne osebe zasebnega prava, ki ima v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno – umetniških dejavnosti v Sloveniji ali se prijavlja v partnerstvu z vsaj enim ustvarjalcem/ustvarjalko, ki ima pridobljen status samozaposlenih v kulturi;
 • prijavlja projekt, katerega zaprošeni znesek financiranja ne presega 10.000 EUR;

Glede ostalih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Prijavitelj se mora prijaviti v partnerstvu z vsaj eno nepridobitne kulturno organizacijo s statusom pravne osebe zasebnega prava, ki ima v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno – umetniških dejavnosti v Sloveniji ali v partnerstvu z vsaj enim ustvarjalcem/ustvarjalko, ki ima pridobljen status samozaposlenih v kulturi.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 142.115 EUR 

Prijavljen projekt ne sme presegati zneska 10.000 evrov.

Projekt se lahko financira do 100% vrednosti upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani ministrstva so tisti, ki: 

 • so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so vezani na izvedbo projekta,
 • niso del redne dejavnosti organizacije oz. posameznika,
 • so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
 • so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
 • so oz. bodo dejansko nastali in izplačani v letu 2022,
 • so oz. bodo prepoznavni in preverljivi,
 • so oz. bodo podprti z dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska dokumentacija),
 • niso in ne bodo istočasno financirani od drugih sofinancerjev projekta.

Prijave so možne do 28. februarja 2022.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.