Grantly ima na razpolago trenutno 66 odprtih razpisov za "sodelovanje".


Rok: 16.05.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Evropska mladinska fundacija (EYF)
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:demokracija, evropska družba, mladina, mladinske organizacije, sodelovanje
V okviru kampanje se bodo odvijale številne aktivnosti na temo participatorne demokracije, namenje mladim, mladinskim delavcem, mladinskim organizacijam ter oblikovalcem mladinskih politik. V ta namen bo Evropska mladinska fundacija (EYF) mladinskim organizacijam, ki želijo organizirati dogodke v okviru kampanje, nudila finančno podporo za sofinanciranje pilotnih aktivnosti ter za sofinanciranje mednarodnih mladinskih srečanj.
Rok: 26.04.22
Projekti do:20.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.01.22 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija, infrastruktura, pametna mesta, partnerstva, podnebna nevtralnost, sodelovanje, transport
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo ukrepe na področju raziskav in inovacij v podporo izvajanju misije za podnebno nevtralna in pametna mesta. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01: Urban planning and design for just, sustainable, resilient and climate-neutral cities by 2030HORIZON-MISS-2021-CIT-02-02: Unleashing the innovation potential…
Rok: 04.02.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22* Mestna občina Celje
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, mobilnost, neformalno učenje, občinski, prostovoljstvo, sodelovanje, trg dela, usposabljanje, zdravo življenje
Šlo bo za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade na območju MOC v letu 2022, ki se nanašajo na področje mladinskega sektorja: avtonomijo mladih in učenje za življenje, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo,…
Rok: 24.03.22
Projekti do:30.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:16.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:evropska družba, sodelovanje
Cilj tega ukrepa je podpreti projekte, ki združujejo številna partnerska mesta v dogodku pobratenja mest v zvezi s temami v skladu s cilji programa in ob upoštevanju prednostnih nalog politike.Z mobilizacijo državljanov na lokalni ravni in na ravni Unije za razpravo o konkretnih vprašanjih iz evropske politične agende bo ta ukrep spodbujal državljansko udeležbo v…
Rok: 24.03.22
Projekti do:6.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:16.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:evropska družba, partnerstva, sodelovanje
Občine in združenja, ki dolgoročno sodelujejo, bodo morda želele razviti mreže mest, da bi bilo njihovo sodelovanje bolj trajnostno. Povezovanje med občinami pri vprašanjih skupnega interesa se zdi pomembno sredstvo za omogočanje izmenjave dobrih praks.  Cilji mreže mest:spodbujanje izmenjav med državljani različnih držav;dati državljanom priložnost, da spoznajo kulturno raznolikost Evropske unije in se zavedajo, da…
Rok: 15.03.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:15.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, partnerstva, sodelovanje
Splošni cilj tega razpisa je izkoristiti strokovno znanje in izkušnje nevladnih organizaci za pomoč MSP pri prehodu na bolj trajnostne poslovne modele s financiranjem praktičnih projektov/ukrepov, ki lahko vplivajo na okoljsko in/ali družbeno uspešnost MSP. Pričakovani učinek in kazalnikiPričakuje se, da bo projekt vplival na okoljsko/socialno uspešnost partnerskih MSP. Po izvedbi projekta bodo zlasti MSP morali…
Rok: 17.02.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:akreditiacija, certificiranje, rakava obolenja, sodelovanje
Dejavnosti bodo vključevale organizacijo, izvajanje in vodenje dejavnosti akreditiranja in certificiranja z uporabo smernic za presejanje pri raku dojk, debelega črevesa, danke in materničnega vratu ter diagnosticiranje in oskrbo. Ta ukrep bo izboljšal kakovost in uspešnost celotne poti populacijskega presejanja pri raku dojk in bo po pričakovanjih utrl pot za obravnavo raka materničnega vratu in debelega…
Razpis za sofinanciranje projektov na področju preprečevanja nasilja in kriminalnih dejavnosti na Jamajki.
Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanju dostopa do srednješolskega izobraževanja v Malaviju.
Rok: 03.03.22
Projekti do:16.000.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:02.12.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, Zeleni dogovor, partnerstva, sodelovanje
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe.Predlagi v okviru instrumenta evropskih mest morajo biti globoko zakoreninjeni v občinskem trajnostnem energetskem/podnebnem načrtovanju in finančnem inženiringu trajnostne energije in zlasti naložb v energetsko učinkovitost.Predlagatelji morate dokazati, da dobro razumete strateško naravo te pobude, med drugim v zvezi z različnimi izzivi za povečanje financiranja naložb…
1
Cilj razpisa je okrepiti institucionalno sodelovanje med univerzami, srednjimi šolami in podjetji na Slovaškem in Norveškem, da bi izboljšali kakovost…
Raziskovalna agencija je kot nosilec programa za razvoj podjetništva, inovacij in MSP objavila razpis za dvostranske pobude v okviru izobraževalne…
Rok: 22.03.22
Projekti do:14.400.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:30.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, sodelovanje, visokošolski zavod
V sklopu programa Erasmus + sta vam na voljo spodnji razpisani področji za zbiranje predlogov.Predloge lahko prijavite na naslednji temi: ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-1 — European Universities – Intensification of prior deep institutional transnational cooperationERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-2 — European Universities – Development of new deep institutional transnational cooperationPobuda za evropske univerze je ključnega pomena za uresničitev ambiciozne vizije inovativnega, globalno konkurenčnega…
Rok: 14.02.22    Udeležba: 15%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:29.11.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:sodelovanje
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja, tako znotraj države kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah. 6. javni razpis za podukrep 19.3
Rok: 22.02.22
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:17.11.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:DIH, digitalna preobrazba, sodelovanje
Razpis za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev EU, za ukrepe na področju stišišč za digitalne inovacije v okviru programa Digitalna Evropa. Ob koncu projekta bo ustvarjena uravnotežena mreža evropskih digitalnih stišišč (EDIH), ki bo pokrivala vse regije v Evropi in zadovoljevala potrebe javnega in zasebnega sektorja, vključno z vsemi gospodarskimi sektorji, ter ponujala široko paleto…
Rok: 24.03.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:16.11.21* Evropski inštitut za inovacije in te…
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Kultura, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:Horizon, raziskovalne organizacije, sodelovanje, visokošolski zavod
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je ključno gonilo trajnostne evropske gospodarske rasti in konkurenčnosti. Krepi inovacijske zmogljivosti EU in njenih držav članic za reševanje velikih izzivov, s katerimi se sooča evropska družba. EIT KIC je integrirano partnerstvo, ki združuje vodilna podjetja, visokošolske ustanove, raziskovalne organizacije in druge zainteresirane strani v inovacijskem procesu za reševanje…
Rok: 23.02.22
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.11.21* Organ upravljanja transnacionalnega p…
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Interreg, Srednja Evropa, sodelovanje
V okviru prvega razpisa Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg, ki bo podpiral organizacije pri reševanju skupnih izzivov srednjeevropskih regij in mest, so razpisane vse štiri prioritete: Prioriteta 1: sodelovanje za pametnejšo Srednjo Evropo Prioriteta 2: sodelovanje za bolj zeleno Srednjo Evropo Prioriteta 3: sodelovanje za boljšo povezanost v Srednji Evropi Prioriteta 4: krepitev vodenja za izboljšanje teritorialnega razvoja v…
Rok: 20.12.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:16.11.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:raziskave, sodelovanje
Gre za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med RS in ZDA v obdobju od 1. julija 2022 do 30. junija 2024. Cilj je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z ZDA, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij…