Sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Družba, Izobraževanje, Mladi
Izdajatelj:

Mestna občina Celje

Spletna stran: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=2022000300006 &#…
Celotni budžet: 28.100
Rok za oddajo: 04.02.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: 50%
Ključne besede: mladina, mladinske organizacije, mobilnost, neformalno učenje, občinski, prostovoljstvo, sodelovanje, trg dela, usposabljanje, zdravo življenje
Zanimiv razpis?

Šlo bo za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade na območju MOC v letu 2022, ki se nanašajo na področje mladinskega sektorja:

 • avtonomijo mladih in učenje za življenje,
 • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
 • dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
 • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
 • prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
 • mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
 • sistematično skrb pri nudenju podpore na področju izobraževanja, poklicnega usmerjanja in svetovanja ter storitev za lažji prehod iz šole na trg dela,
 • zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
 • dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
 • sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Prijavo lahko oddate neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze s sedežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju MOC, ki izvajate svojo dejavnost na področju mladinskega sektorja ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje, ki so opredeljeni spodaj.

Ni dodatnih informacij

Skupna višina sredstev znaša 28.100 evrov.

Posamezen program se sofinancira največ v višini 50% prijavljenega in realiziranega programa.

Upravičeni stroški:

 • honorarji projektne skupine izvajalcev (npr. avtorski, podjemne pogodbe, študentsko delo),
 • honorarji zunanjih izvajalcev (avtorske/podjemne pogodbe, študentsko delo, računi …),
 • stroški promocije (tisk, oblikovanje, izdelava tiskovine, radio, časopis, vabila, letaki, poštne storitve),
 • najem opreme,
 • najem prostora,
 • povračilo potni stroškov,
 • stroški materiala za izvedbo,
 • strošek prehrane,
 • strošek prevoza udeležencev,
 • stroški nastanitve,
 • administrativni stroški predlagatelja,
 • prostovoljno delo,
 • drugo.

Za več informacij glejte razpisno dokumentacijo.

Prijave so možne do 4. februarja 2022.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.