Zeleni prehod – Naložbe v inovacije sklop 1

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Zdravje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 76.558.577
Rok za oddajo: 01.02.2022 Več rokov
Podelitev min-max: 0 € – 10.000.000 €
Lastna udeležba*: 30%
Ključne besede: ekosistem, energija, gozdarstvo, kmetijstvo, krožno gospodarstvo, obnovljivi viri, okolje, partnerstva, razogličenje, toplogredni plini
Zanimiv razpis?

Cilj zelenega prehoda je podnebne in okoljske izzive spremeniti v priložnosti. Cilj evropskega zelenega dogovora je, da Evropa postane konkurenčno gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vire. V tem okviru si je EU zastavila cilj, da bo do leta 2050 dosežena podnebna nevtralnost, zato bodo za to potrebne znatne naložbe. 

I3 je nov instrument financiranja za obdobje 2021–2027, podpreti namerava inovativne naložbe v vrednostne verige, spodbujati gospodarstvo z zeleno tehnologijo in ustvarjati trajnostno industrijo/transport. Prav tako namerava zagotoviti podporo medregionalnim naložbam v trajnostne prehranske sisteme, trajnostno kmetijstvo, čisto in učinkovito energijo, trajnostno industrijo, gradnjo in prenovo, trajnostno mobilnost, odpravo onesnaževanja in podnebne ukrepe. Podpiral bo partnerstva raziskovalcev, podjetij, civilne družbe in javnih uprav. Podpiral bo tudi sinergije z ukrepi v okviru programa Obzorje Evropa in programa Enotni trg.

V okviru teme zelenega prehoda se spodbujajo prijave na eno ali več ali kombinacijo naslednjih naložbenih področij (seznam ni izčrpen): 

 • inovativne naložbe v razogljičenje, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter prispevanje k izboljšanju kakovosti zraka, zdravja in dobrega počutja;
 • inovativne naložbe v pametna mesta;
 • inovativne poslovne naložbe, povezane s pametnimi, trajnostnimi/učinkovitimi prometnimi rešitvami in/ali alternativnimi gorivi;
 • naložbe v podnebne ukrepe, okolje, učinkovito rabo virov in surovine;
 • naložbe v upravljanje naravnih virov, vključno z uporabo recikliranih materialov, zlasti gradbenih materialov, plastike in tekstila, za spodbujanje povpraševanja po surovinah na sekundarnih trgih;
 • poslovne naložbe v obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost, da bi industrija postala bolj trajnostna;
 • poslovne naložbe, povezane z energetsko učinkovitostjo v stavbah;
 • poslovne naložbe, povezane s trajnostnim modrim gospodarstvom, ki prispevajo k zaščiti obale;
 • poslovne naložbe v krožno gospodarstvo za ponovitev in razširitev uspešnih rešitev krožnega gospodarstva, ki lahko ustvarijo dodano vrednost EU;
 • naložbe v biogospodarstvo, učinkovito in trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo ter inovacije na področju trajnostnih rešitev na področju pomorstva in celinskih voda;
 • itd.

Razpisi za projekte v okviru instrumenta I3 imajo dva sklopa, dotični sklop finančna in svetovalna podpora za naložbe v medregionalne inovacijske projekte je namenjen zrelim parnerstvom, da se jim pomaga pospešiti uvajanje na trg in razširiti inovativne rešitve na skupnih prednostnih področjih pametne specializacije ter razviti portfelj naložbenih projektov. V okviru tega sklopa se spodbuja sodelovanje med bolj razvitimi in manj razvitimi regijami. Sklop je usmerjen zlasti v mala in srednja podjetja ter zagonska podjetja, ki pogosto nimajo dovolj sredstev za preskušanje svojih zamisli, konceptov in inovacij.

Da bi bili upravičeni do prijave, morate vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti):

 • biti pravne osebe (javni ali zasebni organi)
 • imeti sedež v eni od upravičenih držav, torej v državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO))
 • državah, ki niso članice EU: države s seznama EGP in države, pridružene instrumentu I3, ali države, ki so v tekočih pogajanjih o pridružitvi v primeru, da sporazum o nepovratnih sredstvih  začne veljati pred podpisom pogodbe.

Za več pogojev glejte razpisno dokumentacijo spodaj.

Predloge mora predložiti konzorcij vlagateljev (upravičencev; ne povezanih subjektov), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • Najmanj pet subjektov iz petih različnih regij iz treh upravičenih državah.
 • Koordinator mora biti javni organ, zasebna neprofitna organizacija ali mednarodna organizacija.

Za podrobnosti glede partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo spodaj.

Razpoložljivi proračun znaša 39.795.300 EUR za leto 2021 in 36.763.277 EUR za leto 2022.

Pričakuje se, da bo proračuni projektov znašali od 4 milijone do 10 milijonov evrov. Vendar to ne izključuje predložitve/izbire predlogov ki zahtevajo drugačne zneske.

Stopnja financiranja znaša 70% upravičenih stroškov projekta.

Vsaj 70% nepovratnih sredstev mora biti namenjenih naložbam v podjetja.

Prijave je možno oddati do 1. februarja 2022 in do 18. oktobra 2022, do 17. ure po bruseljskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *