Grantly ima na razpolago trenutno 27 odprtih razpisov za "ekosistem".


Rok: 30.11.21
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:01.10.21 Direktorat za znanost
Področja:Podeželje, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:ekosistem, okolje, partnerstva, raziskave
Evropsko partnerstvo za biotsko raznovrstnost, objavlja skupni razpis za predloge transnacionalnih raziskav za obdobje 2021–2022 na temo Podpora biotski raznovrstnosti in zaščiti ekosistemov na kopnem in morju.Namen je podpreti tri letne transnacionalne raziskovalne projekte, ki obravnavajo eno ali več od treh navedenih tem:TEMA 1 – Znanje za prepoznavanje prioritetnih ohranitvenih območij, vzpostavljanje učinkovitih in odpornih…
Rok: 20.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, okolje
Življenje na Zemlji je odvisno od zdravih tal. Tla zagotavljajo hrano, čisto vodo in habitate za biotsko raznovrstnost, hkrati pa prispevajo k odpornosti na podnebne spremembe, vključno z večjo pripravljenostjo na ekstremne vremenske pojave (suše in poplave). Kot največji kopenski habitat so tla edinstven ekosistem, ki je ključnega pomena za nadzemno in podzemno biotsko raznovrstnost,…
Rok: 06.10.21
Projekti do:3.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, okolje
Predlogi v okviru te teme se morajo osredotočiti na vse naslednje industrijske sektorje na biološki osnovi: gradbeništvo, obdelava lesa, tekstil, celuloza in papir ter biokemikalije.Predlogi morajo:opredeliti in analizirati študije primerov za vsak zgoraj navedeni industrijski sektor na biološki osnovi na lokalni (regionalni, podeželski, mestni ali obalni) ali mednarodni ravni v EU in pridruženih državah ter…
Rok: 06.10.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:ekosistem, okolje
Ocenjevanje okoljske trajnosti proizvodnje bioloških virov in trgovanja z njimi v sistemih na biološki osnovi je še vedno izziv. Kazalniki takšne trajnosti morajo temeljiti na dinamičnih vidikih na različnih ravneh, od planetarnih do lokalnih ekosistemov in od naslednjega desetletja do konca stoletja in še dlje.Uspešen predlog bo podprl sledenje okoljskim vplivom proizvodnje in trgovanja z…
Rok: 06.10.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, okolje
Uspešni predlogi bodo podpirali lokalne uprave in oblikovalce politik pri uporabi sistemskega pristopa za preprečevanje onesnaževanja z dušikom in fosforjem v skladu s ciljem ničelnega onesnaževanja. Rezultati projekta bodo prispevali k ohranjanju tokov dušika in fosforja znotraj varnih ekoloških meja na ravni EU, regionalni in lokalni ravni ter k obnovi ekosistemov. Pričakuje se, da bodo rezultati projekta…
Rok: 06.10.21
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem
Inovacije, ki temeljijo na podatkih, hitro spreminjajo način pridelave in uživanja hrane. Povečujejo možnosti za učinkovitejše upravljanje naravnih virov in skrb za ekosisteme, od katerih je odvisna naša proizvodnja hrane, ne da bi pri tem presegli omejene meje. Izboljšuje preglednost naših prehranskih sistemov, procesov in izdelkov, omogoča bolj odporno, varno, krožno in prilagojeno oskrbo ter…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem
Uporabniško usmerjene rešitve na podlagi opazovanja okolja za spremljanje kritičnih ekosistemov ter izgube in ranljivosti biotske raznovrstnosti v Evropski uniji.Projekti naj bi pospešili usklajevanje, mobilizacijo in uporabo podatkov o spremljanju in okoljskih podatkov za boljše opisovanje in razumevanje naravnih in antropogenih pritiskov na biotsko raznovrstnost, obsega uničevanja naravnih bioloških virov in njegove povezave s stanjem…
Rok: 06.10.21
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, inovacije, okolje
Revitalizacija naj bi se udejanila na podlagi inovativnih poslovnih modelov na biološki osnovi in socialnih inovacijah. Ukrep spodbuja vlogo in vpliv inovacij na biološki osnovi za pospešitev prehoda iz linearnega gospodarstva, ki temelji na fosilnih gorivih in povzroča prekomerno uporabo in izčrpavanje naravnih virov, v krožne sisteme na biološki osnovi, ki učinkovito izkoriščajo vire in varno…
Rok: 06.10.21
Projekti do:9.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:ekosistem, kmetijstvo, podnebne spremembe
Uspešen predlog bi moral podpirati cilj strategije EU, kar pomeni prehod na pravičen, zdrav in odporen kmetijski sektor EU, zlasti cilj spodbujanja rastlinskih beljakovin, pridelanih v EU, v skladu s Poročilom o razvoju rastlinskih beljakovin v EU. Dejavnosti bi morale podpirati prehod na trajnostne, produktivne, podnebno nevtralne in odporne kmetijske sisteme, ki zmanjšujejo pritisk na…
Rok: 06.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:ekosistem, kmetijstvo, okolje, ribištvo
Uspešen predlog bi moral podpirati cilj strategije EU, lar pomeni prehod na poštene, zdrave, podnebno odporne ter podnebju in okolju prijazne prehranske sisteme od primarne proizvodnje do potrošnje, zlasti cilj, da se do leta 2030 vsaj 25% kmetijskih zemljišč v EU uporablja za ekološko kmetovanje, in da se znatno poveča obseg ekološkega ribogojstva, in sicer…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, gozdarstvo, okolje, podnebne spremembe
Sekvestracija ogljika v gozdnih ekosistemih je pritegnila veliko zanimanja kot pristop k blažitvi podnebnih sprememb, saj se lahko šteje za razmeroma poceni možnost kratkoročnega, srednjega in dolgoročnega reševanja podnebnih sprememb. Gozdna zemljišča, zajeta v uredbi o rabi zemljišč, spremembah rabe zemljišč in gozdarstvu, naj bi prispevala k doseganju evropskih podnebnih ambicij za leto 2030. Kot je…
Rok: 06.10.21
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, kmetijstvo, okolje, podnebne spremembe
Agroekološki pristopi za blažitev podnebnih sprememb, odporno kmetijsko proizvodnjo in večjo biotsko raznovrstnost.Doseganje trajnostne kmetijske proizvodnje, ki spodbuja blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam, je cilj politike, ki pomeni iskanje ravnovesja med produktivnostjo in širšimi trajnostnimi cilji, kot sta ohranjanje in povečevanje biotske raznovrstnosti.Agroekologija lahko pomembno prispeva k doseganju teh ciljev, obenem pa…
Rok: 06.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, okolje
V skladu s strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 je cilj teme podpreti razvoj politik, poslovnih odločitev in pridobivanje znanja, da bi se spopadli s posrednimi dejavniki izgube biotske raznovrstnosti ter pospešili transformativne spremembe v podjetjih in naši družbi, ki so pomembne za biotsko raznovrstnost.Uspešni predlogi bodo pomagali vključiti biotsko raznovrstnost v poslovne…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, okolje
V skladu s prednostno nalogo Komisije Močnejša Evropa v svetu, izvajanjem zelenega dogovora EU in izkazanim vodstvom, kot je določeno v strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, bo uspešen predlog okrepil podporo EU procesom, ki jih sprožata IPBES in IPCC, da bi dosegli ciljne učinke na politike, pomembne za biotsko raznovrstnost, in vključili…
Rok: 06.10.21
Projekti do:13.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, okolje
Mehanizem za znanstveno obveščanje o izvajanju, spremljanju, pregledu in krepitvi nove strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 Cilj teme je prispevati k strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in podpreti razvoj in izvajanje te in drugih politik EU z ustvarjanjem znanja, usmerjanjem upravljanja biotske raznovrstnosti in spremljanja ekosistemov ter izvajanjem zelenega dogovora…
Rok: 06.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, razvoj
V skladu s strategijo EU za biotsko raznovrstnost bodo uspešni predlogi razvili znanje in orodja za razumevanje vloge transformativnih sprememb za biotsko raznovrstnost, odpravljanje posrednih dejavnikov izgube biotske raznovrstnosti ter začetek, pospešitev in razširitev transformativnih sprememb v naši družbi, ki so pomembne za biotsko raznovrstnost.Digitalne tehnologije spreminjajo vse družbene sektorje, od proizvodnje hrane do mobilnosti,…
Rok: 06.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:ekosistem
Potrebno je količinsko opredeliti vplive trgovine s surovo in predelano biomaso na ekosisteme, da bi ponudili nove vzvode za ohranjanje biotske raznovrstnosti vzdolž dobavnih verig in tako zmanjšali učinke izgube. Predlogi bi morali povečati obseg razpoložljivih dokazov s sistematičnimi pristopi, ki upoštevajo povezave med dejavnostmi in učinki uhajanja na različnih stopnjah vrednostne verige ali izrecno povezujejo…
Rok: 06.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, okolje, ribištvo
Obnovljeni in ustrezno zaščiteni obalni in morski ekosistemi prinašajo velike zdravstvene, socialne in gospodarske koristi obalnim skupnostim ter celotni EU in pridruženim državam. Potreba po odločnejšem ukrepanju je še toliko večja, ker globalno segrevanje močno povečuje izgubo biotske raznovrstnosti morskih in obalnih ekosistemov. Dobrega okoljskega stanja morskih ekosistemov ne bomo dosegli le z zavarovanimi območji in…