Ugodni krediti z jamstvi Garancijske sheme Posavje

 

Ciljne organizacije: MSP, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Kategorija: Gospodarstvo
Izdajatelj:

Regionalna razvojna agencija Posavje

Spletna stran: https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpisi-1.html …
Celotni budžet: 796.050
Rok za oddajo: 30.11.2022 Do porabe sredstev
Podelitev min-max: 0 € – 100.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: naložbe, obratna sredstva, občinski, posojila, razvoj
Zanimiv razpis?

Predmet razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje za:

 • A: pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi,
 • B: financiranje investicij in
 • C: financiranje obratnih sredstev,

s čimer se vlagateljem zagotovi sredstva za izvedbo projektov, sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, gospodarstvu zagotovi likvidnost za omilitev posledic epidemije Covid-19, pospeši razvoj malega in srednjega gospodarstva, zmanjša stopnjo brezposelnosti ter poveča investicijske aktivnosti v regiji.

Upravičeni prijavitelji: 

A: za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi: 

 • pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oz. občine, kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
 • fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
 • nevladne organizacije, kot so: združenja, fundacije, društva,
 • zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna,..),
 • zavodi, ki poslujejo po Zakonu o zavodih,
 • socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
 • javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja,
 • zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
 • mikro, male in srednje velike gospodarske družbe in samostojni podjetniki, za izvedbo projektov, ki so v javnem interesu.

B. za investicije in C. obratna sredstva:

 • fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
 • socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
 • zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
 • mikro, male in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki posamezniki.

Sredstva so namenjen subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

Ni dodatnih informacij

Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 796.050 evrov in po posameznih občinah znaša:

 • Bistrica ob Sotli 6.000 EUR
 • Brežice 227.400 EUR
 • Kostanjevica na Krki 107.550 EUR
 • Krško 337.950 EUR
 • Radeče 9.000 EUR
 • Sevnica 108.150 EUR

Garancije za kredite se dodelijo iz sredstev občine, v kateri ima vlagatelj svoj sedež. Izjemoma se pri investicijah lahko garancija za kredit odobri tudi iz sredstev druge občine v regiji Posavje, v kolikor bo investicija izvedena v tej občini.

Pogoji kredita z garancijo so naslednji:

 • upravičeni stroški so lahko do 100% pogodbene vrednosti,
 • črpanje kredita je namensko v skladu z vlagateljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo in predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo,
 • rok črpanja je 3 mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditnega odbora GSP,
 • najvišji znesek vseh izdanih (odprtih) garancij na posameznega vlagatelja je 60.000 EUR, pri nakupu novih strojev in opreme pa 100.000 EUR,
 • garancija znaša od 50 – 80% odobrenega kredita,
 • garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,
 • za upravičene stroške se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), razen za upravičence, ki niso zavezanci za DDV.

Kreditni pogoji:

 • A: pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi: Višina kredita najmanj 5.000 EUR in največ 60.000 EUR.
 • B: financiranje investicij: Višina kredita najmanj 5.000 EUR in največ 100.000 EUR in sicer nad 60.001 EUR do največ 100.000 EUR za nakup novih strojev in opreme.
 • C: financiranje obratnih sredstev: Višina kredita najmanj 5.000 EUR in največ 30.000 EUR.

Obrestna mera je enotna ne glede na ročnost kredita in znaša  6M EURIBOR + 1,55 %.

Glede ostalih kreditnih pogojev glejte spodnji dokument.

Rok za prijavo na razpis je do porabe sredstev posamezne občine oz. do datuma zaprtja razpisa, ki je 30. november 2022.

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.