Sofinanciranje projektov socialne aktivacije

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Podjetja
Kategorija: Družba, Izobraževanje
Izdajatelj:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Spletna stran: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=2021013500005 &#…
Celotni budžet: 893.201
Rok za oddajo: 18.10.2021
Podelitev min-max: 0 € – 68.707 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: brezposelnost, romi, socialno varstvo, usposabljanje, ženske
Zanimiv razpis?

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov socialne aktivacije se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.

V okviru razpisa so ciljne skupine določene na sledeč način:

SKLOP 1:

V okviru sklopa se lahko vključijo polnoletne osebe, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

 • upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči ali
 • na podlagi Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/17 – ZIUPTD-A, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO in 54/21) vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
 • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

SKLOP 2:

V okviru tega sklopa se lahko vključijo polnoletne ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

 • upravičenke/prejemnice DSP ali
 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
 • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

SKLOP 3:

V okviru sklopa tri se lahko vključijo polnoletne romske ženske, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

 • upravičenke/prejemnice DSP ali
 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
 • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

Namen razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom prispevali k izboljšanju socialne vključenosti udeležencev in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti. Predvideva se sofinanciranje 7 projektov, in sicer predvidoma 2 projekta v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija1 (v nadaljevanju: KRVS) in predvidoma 5 projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).

Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:

 • Je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je bila ustanovljena vsaj eno leto dni pred datumom, določenim za oddajo vlog na javni razpis.
 • Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
 • Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vlog na javni razpis.
 • Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
 • Na zadnji dan v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vlog na javni razpis, nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
 • Za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije.

Pri izvedbi projekta je zaželeno vzpostaviti sodelovanje z različnimi deležniki na lokalni/regionalni ravni (tj. v kraju, kjer se bo izvajal program socialne aktivacije), ki lahko pripomorejo k uspešnejši izvedbi projekta. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo spodaj.

Na razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu z največ štirimi projektnimi partnerji – projektno partnerstvo lahko sestavlja največ 5 pravnih oseb, tj. prijavitelj in štirje projektni partnerji.

Skupna okvirna višina vseh razpoložljivih sredstev razpisa za leto 2022 znaša največ 893.201,40 EUR, od tega je 206.123,40 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 687.078 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS.

Omejitev višine zaprošenih sredstev: Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo glede na število krajev izvedbe programov in sicer:

 • v višini do največ 68.707,80 EUR za celotno obdobje sofinanciranja za projekt, pri katerem je predviden en kraj izvedbe programov
 • v višini do največ 137.415,60 EUR za celotno obdobje sofinanciranja za projekt, pri katerem sta predvidena dva kraja izvedbe programov
 • v višini do največ 206.123,40 EUR za celotno obdobje sofinanciranja za projekt, pri katerem so predvideni trije kraji izvedbe programov

Ministrstvo bo posamezni program sofinanciralo v višini do največ 68.707,80 EUR. Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov projekta.

Prijave so možne do 18. oktobra 2021.

Posamezen program socialne aktivacije se bo izvajal 8 mesecev, pri čemer bo izvedba potekala po naslednjih fazah: 

 1. faza: traja 1 mesec in je namenjena pripravam na izvajanje programa
 2. faza: traja 6 mesecev in je namenjena neposrednemu izvajanju programa z udeleženci
 3. faza: traja 1 mesec in je namenjena dodatnemu individualnemu delu z udeleženci po izhodu iz programa

Specifični pogoji za projekte so opredeljeni v okviru posameznega sklopa, vse informacije so vam na voljo v dokumentu spodaj.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *