Sofinanciranje projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Podeželje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Mestna občina Maribor

Spletna stran: https://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=19484 …
Celotni budžet: 55.000
Rok za oddajo: 16.02.2022
Podelitev min-max: 0 € – 3.000 €
Lastna udeležba*: 20%
Ključne besede: biotska raznovrstnost, kmetijstvo, narava, občinski, okolje, podnebne spremembe, voda
Zanimiv razpis?

Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo izvedeni na območju MOM po naslednjih vsebinskih sklopih, ki se nanašajo na posamezne teme: 

SKOP A: VARSTVO NARAVE 

 • Informiranje in ozaveščanje o naravi; 
 • Ohranjanje biodiverzitete; 
 • Analiza stanja posameznih varovanih območij narave s predlogi ukrepov; 

SKLOP B: RAVNANJE Z ODPADKI 

 • Trajnostno ravnanje z odpadki; 
 • Ravnanje z zelenim odrezom in pravilno kompostiranje; 
 • Zmanjševanje količine odpadne hrane; 

SKLOP C: VARSTVO ZRAKA, ZMANJŠEVANJE DRUGIH OBREMENITEV OKOLJA (hrup, svetlobno onesnaževanje, podnebne spremembe, ipd.) 

 • Akcije ozaveščanja za zmanjševanje obremenitve okolja; 
 • Ukrepi za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja; 

SKLOP D: VARSTVO VODA IN TAL 

 • Trajnostno kmetovanje in vrtnarjenje na območjih, kjer veljajo posebni varstveni režimi; 
 • Revitalizacija območij z vzpostavitvijo učnih vsebin (poti, poligonov ipd.), ki omogočajo kreativno doživljanje narave; 
 • Ukrepi za zmanjšanje obremenitev vodnih virov in za izboljšanje odnosa do pitne vode; 
 • Ukrepi za prilagajanje na podnebne spremembe v povezavi z uporabo vode; 

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoče projekte, ki se v času objave razpisa že izvajajo. 

Prijavitelj lahko prijavi največ dva samostojna projekta

Do prijave so upravičene nevladne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja krajine, imajo sedež v MOM ali se njihova dejavnost izvaja na območju MOM ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji.

Ni dodatnih informacij

Višina vseh sredstev znaša 55.000 EUR.

MOM bo sofinancirala razpisane projekte varstva okolja in ohranjanja narave z največ 80% njihove vrednosti. Maksimalna dodelitev sredstev znaša 3.000 evrov na posamezen projekt.

Prijave so možne do 16. februarja 2022. 

Projekti morajo biti zaključeni najkasneje do 25. 10. 2022.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *