Strateški integrirani projekti (SIP) Podnebni ukrepi

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Gospodarstvo, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Budget razpisa: 35.000.000
Rok prijave: 19.10.2021 Več rokov
Podelitev min-max: 10.000.000 € – 30.000.000 €
Lastna udeležba: 40%
Ključne besede: LIFE, okolje, podnebne spremembe
Zanimiv razpis?

Cilj: Podpreti popolno izvajanje naslednjih strategij in načrtov:

  • Nacionalni energetski in podnebni načrti (NECP, Uredba o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov (EU)2018/1999).
  • Nacionalni akcijski načrti za energetsko učinkovitost (NEEAP).
  • Nacionalne ali regionalne prilagoditvene strategije ali akcijski načrti.
  • Mestni ali skupnostni akcijski načrti, ki so pionirji prehoda v nizkoogljično in/ali podnebno odporno družbo.
  • Nacionalne, regionalne ali za industrijo/sektor specifične strategije za blažitev toplogrednih plinov ali načrti za nizkoogljično gospodarstvo, ki prispevajo k podnebni nevtralnosti.

SIP morajo biti usmerjeni v celovito izvajanje strategij in načrtov, navedenih v Cilju. To morda ne pomeni, da bodo v SIP zajeti vsi ukrepi, predvideni v strategiji/načrtu, ali da bo strategija/načrt v celoti izveden v času trajanja SIP. Vendar pa SIP vključuje strateške ukrepe za pospeševanje procesa ter mobilizacijo dodatnih zavez in finančnih sredstev, ki bodo pravočasno privedli do popolnega izvajanja načrta ali strategije. 

SIP morajo olajšati in voditi k izgradnji strateških zmogljivosti med pristojnimi organi in zainteresiranimi stranmi, da se zagotovi dolgoročna trajnost rezultatov projekta in ukrepov ter da se zagotovi, da bodo lahko delovali kot soizvajalci ciljnega načrta ali strategije med SIP ali po njegovem zaključku.

Da bi bili upravičeni do sodelovanja, morajo biti vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti): pravne osebe (javni ali zasebni organi)

  • imeti sedež v eni od upravičenih držav, tj: državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO))
  • imeti sedež v eni od upravičenih držav, ki niso članice EU: biti morajo na seznamu držav EGP in držav, pridruženih programu LIFE ali države, s katerimi potekajo pogajanja o pridružitvenem sporazumu in kjer sporazum začne veljati pred podpisom sporazuma o dodelitvi sredstev
  • na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije
  • fizične osebe niso upravičene

Predloge morata predložiti najmanj dva vlagatelja (upravičenca; ne povezani subjekti). Nacionalni organ, odgovoren za načrt/strategijo/akcijski načrt, pa mora načeloma sodelovati v konzorciju kot koordinator. V dobro utemeljenih primerih lahko sodeluje tudi brez vloge koordinatorja, vendar mora biti v vsakem primeru del konzorcija.

Okvirna sredstva razpisa so v višini 35.000.000 EUR.

Sofinanciralo se bo do največ 60% upravičenih stroškov.

Financiralo se bo projekte v vrednostnem razponu od 10 do 30 milijoniv EUR.

Finančna podpora je predvidena za od 2 do 4 projekte.

Za prvo prijavo morajo biti vloge oddane do 19. oktobra 2021 do 17:00 ure (bruseljski čas). Druga prijava pa je možna do 7. april 2022.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *