Grantly ima na razpolago trenutno 19 odprtih razpisov za "LIFE".


Rok: 26.04.22
Projekti do:39.000.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje, podnebne spremembe
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe.Cilj dotičnega razpisa je vzpostaviti instrument za dodeljevanje majhnih nepovratnih sredstev za projekte v najbolj oddaljenih regijah EU ter čezmorskih državah in ozemljih (ČDO) na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti, obnove ekosistemov in trajnostne uporabe ekosistemskih storitev, vključno z ekosistemskimi pristopi k prilagajanju podnebnim spremembam in njihovemu…
Rok: 16.06.22 Več rokov
Projekti do:425.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, spodbujanje
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Za projekte krepitev zmogljivosti se lahko prijavijo samo javni organi na nacionalni ravni, odgovorni za izvajanje programa LIFE v upravičeni državi članici Evropske unije. Dejavnosti, vključene v predloge za projekte krepitve zmogljivosti, morajo potekati predvsem na ozemlju države članice glavnega prijavitelja. Vsak predlog mora temeljiti na analizi…
Rok: 10.03.22
Projekti do:800.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, NCP, podpora
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Tema tega razpisa za zbiranje predlogov se nanaša na nepovratna sredstva za druge ukrepe programa LIFE (OAG). Uredba LIFE se sklicuje na sodelovanje med nacionalnimi kontaktnimi točkami in priznava njihov pomen kot ključnih akterjev programa LIFE, ki prispevajo k podpori prijaviteljem v fazi priprave predlogov in…
Rok: 10.03.22
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, biotska raznovrstnost, ekosistem, narava, okolje
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Tema tega razpisa za zbiranje predlogov se nanaša na nepovratna sredstva za druge ukrepe programa LIFE (OAG). Predlagani projekti v okviru teme LIFE-2021-PREP-NATURA — Nature and Biodiversity, obravnavajo naslednje posebne potrebe in prednostne naloge politike, ki so jih države članice opredelile v podprogramu Narava in biotska…
Rok: 10.03.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, krožno gospodarstvo, recikliranje odpadkov, tekstil
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Tema tega razpisa za zbiranje predlogov se nanaša na nepovratna sredstva za druge ukrepe programa LIFE (OAG).Predlagani projekti v okviru teme LIFE-2021-PREP-Environment — Circular Economy and Quality of LIFE, obravnavajo naslednjo posebno potrebo in prednostno nalogo politike, ki so jo države članice opredelile v podprogramu…
Rok: 03.03.22
Projekti do:16.000.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:02.12.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, Zeleni dogovor, partnerstva, sodelovanje
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe.Predlagi v okviru instrumenta evropskih mest morajo biti globoko zakoreninjeni v občinskem trajnostnem energetskem/podnebnem načrtovanju in finančnem inženiringu trajnostne energije in zlasti naložb v energetsko učinkovitost.Predlagatelji morate dokazati, da dobro razumete strateško naravo te pobude, med drugim v zvezi z različnimi izzivi za povečanje financiranja naložb…
1
Rok: 19.10.21 Več rokov
Projekti do:50.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:13.07.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje
Podprite celovito izvajanje naslednjih načrtov in strategij:Prednostni akcijski okviri (PAF) v skladu s členom 8 Direktive Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva o habitatih)drugi načrti ali strategije, ki so jih na mednarodni, nacionalni, regionalni ali večregionalni ravni sprejeli organi, pristojni za naravo in biotsko raznovrstnost, ki izvajajo…
Rok: 19.10.21 Več rokov
Projekti do:30.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:13.07.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje
Podprite celovito izvajanje naslednjih načrtov in strategij:Krožno gospodarstvo: Nacionalni ali regionalni akcijski načrti, strategije, načrti krožnega gospodarstva ali podobni, ki so uradno odobreni in vključujejo posebne in merljive ukrepe ali cilje z jasnim časovnim razporedom ter so v skladu s cilji akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo ali jih dopolnjujejo.Odpadki: Nacionalni in regionalni načrti ravnanja…
Rok: 19.10.21 Več rokov
Projekti do:30.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:13.07.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje, podnebne spremembe
Cilj: Podpreti popolno izvajanje naslednjih strategij in načrtov:Nacionalni energetski in podnebni načrti (NECP, Uredba o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov (EU)2018/1999).Nacionalni akcijski načrti za energetsko učinkovitost (NEEAP).Nacionalne ali regionalne prilagoditvene strategije ali akcijski načrti.Mestni ali skupnostni akcijski načrti, ki so pionirji prehoda v nizkoogljično in/ali podnebno odporno družbo.Nacionalne, regionalne ali za industrijo/sektor specifične strategije…
Rok: 12.01.22
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:21.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, energija, infrastruktura, okolje, trajnostna energija
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Podprogram Prehod na čisto energijo pokriva naslednje ukrepe za zbiranje predlogov: LIFE-2021-CET-LOCAL: Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regionsLIFE-2021-CET-POLICY: Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energyLIFE-2021-CET-GOV: Multilevel climate and energy dialogue to deliver the…
Rok: 30.11.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:21.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje, podnebne spremembe
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Podprogram Blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je razdeljen na tri področja:Prilagajanje podnebnim spremembamPodnebno upravljanje in obveščanjeBlažitev podnebnih spremembProjekti v okviru tega sklopa morajo prispevati k doseganju dolgoročne vizije nove strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam, da bo EU leta 2050 postala podnebno odporna družba,…
Rok: 30.11.21
Projekti do:13.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:21.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Narava in biotska raznovrstnost pokrivata dve področji:Upravljanje narave (Nature Governance)Narava in biotska raznovrstnost (Nature and Biodiversity)Cilj je prispevati k varovanju narave in biotske raznovrstnosti z:podpiranjem zagotavljanja skladnosti politike in zakonodaje na področju narave in biotske raznovrstnosti in/ali spodbujanjem učinkovitega sodelovanja javnosti in dostopa do pravnega…
Rok: 30.11.21
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, krožno gospodarstvo, okolje
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. V sklopu razpisa standardnih projektov se obravnavata spodnji dve področji.LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT – Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, BauhausZnotraj tega področja sodijo projekti, ki so usmerjeni k prehodu na bolj trajnostno, krožno gospodarstvo brez strupov, spodbujajo energetsko učinkovitost in stremijo k varstvu,…
Rok: 19.10.21 Dve fazi
Projekti do:50.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje, partnerstva, podnebne spremembe
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Strateški projekti na področju narave in strateški integrirani projekti so razdeljeni v spodnje tri sklope.LIFE-2021-STRAT-NATSNAP-two-stage – Strategic Nature ProjectsLIFE-2021-STRAT-ENVSIP-two-stage – Strategic Integrated Projects – EnvironmentLIFE-2021-STRAT-CLIMASIP-two-stage – Strategic Integrated Projects – Climate ActionMed SIP projekte sodijo projekti, ki so usmerjeni v implementacijo načrtov, strategij in akcijskih…
Rok: 28.09.21
Projekti do:700.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:20.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe.Razpis za zbiranje predlogov se nanaša na posebne sporazume o subvencijah za poslovanje LIFE (SGA OG). Posebni sporazumi LIFE bodo sklenjeni le z organizacijami, ki so uspešno podpisale okvirne partnerske sporazume o nepovratnih sredstvih za delovanje LIFE 2021 (FPA OG). Okvirni sporazumi o partnerstvu v okviru programa…
Rok: 22.09.21
Projekti do:70.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje, podnebne spremembe
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe.Razpis zagotavlja finančno podporo za pripravo predloga strateškega integriranega projekta v okviru podprograma Krožno gospodarstvo in kakovost življenja na področjih krožnega gospodarstva, odpadkov, vode in zraka, z namenom izvedbe:nacionalnih in regionalnih akcijskih načrtov za krožno gospodarstvo, nacionalnih in regionalnih načrtov za ravnanje z odpadki, načrtov upravljanja…
Rok: 28.09.21
Projekti do:700.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.07.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje, podnebne spremembe
Razpis za zbiranje predlogov se nanaša na okvirne sporazume o partnerstvu za nepovratna sredstva za poslovanje LIFE (FPA OG). Okvirni sporazumi o partnerstvu v okviru programa LIFE so dolgoročni instrumenti sodelovanja, ki služijo kot krovni instrument za redna ali ponavljajoča se nepovratna sredstva za poslovanje neprofitnih subjektov, ki sodelujejo pri razvoju, izvajanju in izvrševanju zakonodaje in…
Rok: 22.09.21
Projekti do:70.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Občine
Objava:13.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, podnebne spremembe
Finančna podpora za pripravo predloga strateškega integriranega projekta v okviru podprograma za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.Cilji so:nacionalni energetski in podnebni načrti (NECP)nacionalni akcijski načrti za energetsko učinkovitost (NEEAP)nacionalni in regionalne prilagoditvene strategijeakcijskih načrtov, mestnih ali skupnostnih akcijski načrti, ki so pionirji prehoda v podnebno nevtralno in podnebnoodporno družbo v nacionalnih, regionalnih in gospodarskih…