Sofinanciranje slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale, Podjetja
Kategorija: Medn. sodelovanje, Znanost
Izdajatelj:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost

Spletna stran: http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/22/razpis-WEAVE-G…
Celotni budžet: 0
Rok za oddajo: 07.04.2022
Podelitev min-max: 0 € – 100.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: partnerstva, raziskovalci, raziskovalne organizacije, sodelovanje
Zanimiv razpis?

V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta češki in slovenski vodja raziskovalnega projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi avstrijski (FWF), luksemburški (FNR), nemški (DFG), poljski (NCN) ali švicarski (SNSF) vodja projekta. 

Cilj je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte skladno z dogovorom o multilateralni vodilni agenciji Weave.

Upravičeni prijavitelji so raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi ARRS. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

  • Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri ARRS. Vodja raziskovalnega projekta, ki še nima evidenčne številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1, h kateremu se obvezno priloži Izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj in vodja raziskovalnega projekta.
  • Vodja raziskovalnega projekta mora imeti doktorat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.
  • Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno z veljavnimi pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2022.

Za več informacije glejte uradno spletno stran razpisa.

Prijava skupnega dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora biti oddana na razpis, ki ga objavi GA ČR. Slovenski in češki del, v primeru tristranskega raziskovalnega projekta pa tudi avstrijski, luksemburški, nemški, poljski ali švicarski del skupnega raziskovalnega projekta, morata/jo biti ozko povezana/i in komplementarna/i, znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden. Skupna prijava dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje pri GA ČR.

Slovenski del dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR letno.

Prijave so možne do 7. aprila 2022, do 14. ure.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *