Socialno varstvo in varovanje zdravja

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Družba
Izdajatelj:

Mestna občina Ljubljana

Spletna stran: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-m…
Celotni budžet: 167.000
Rok za oddajo: 10.12.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: 20%
Ključne besede: občinski, otroci, socialno varstvo, ženske
Zanimiv razpis?

Sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2022 in/ali za leta od 2022 do 2024 na področju socialno varstvo in varovanje zdravja. 

Predmet razpisa so socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo možnost varne namestitve (varna hiša oziroma zatočišče). 

Javni razpis II – Ljubljana – zdravo mesto

Vlagatelj mora biti pravna oseba s statusom društva, ustanove ali zavoda, ki je po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirana za opravljanje dejavnosti socialno varstvo z nastanitvijo (SKD 87) oziroma ima v svojem statutu/temeljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju. 

Vlagatelj mora prijavljeni program izvajati na območju MOL prvenstveno za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL. 

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Ni dodatnih informacij

Okvirna višina sredstev leto 2022 znaša 167.000 EUR

Stopnja financiranja znaša do 80% upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški za odmero sredstev sofinanciranja MOL so stroški, nujni za izvajanje programa: 

  • stroški dela,
  • stroški storitev,
  • materialni stroški,
  • stroški za najem prostorov,
  • stroški obratovanja.

Pri odmeri sredstev za sofinanciranje programa bo MOL v skupni vrednosti programa za uro dela v programu upošteval znesek do največ 15,5 EUR/uro.

MOL bo pri ocenjeni vrednosti prostovoljskega dela upošteval do 13 EUR/uro za organizacijsko, do 10 EUR/uro za vsebinsko in do 6 EUR/uro za druge oblike prostovoljskega dela.

Višina odobrenih sredstev za sofinanciranje posameznega programa je odvisna od skupne višine prejetih točk pri vsebinskih in finančnih merilih za izbor programov v sofinanciranje

Vloge je potrebno oddati do najkasneje 10. decembra 2021, do 12. ure. 

Dodeljena sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena v oziroma za leto 2022. To velja tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenil večletno pogodbo za leta od 2022 do 2024. Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu 2022 sklenil aneks k pogodbi za leto 2023 in za leto 2024.

{3{}}

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *