Notice: Undefined index: taxonomy in /home/customer/www/grantly.eu/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Programi veteranskih organizacij v občini Maribor 2021

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Družba, Izobraževanje, Kultura
Izdajatelj:

Mestna občina Maribor

Spletna stran: https://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=19064#:~:text=Javni…
Budget razpisa: 45.386
Rok prijave: 16.09.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba: %
Ključne besede: občinski, veteranske organizacije
Zanimiv razpis?

Sofinanciranja programov veteranskih organizacij, ki imajo sedež ali podružnico na območju Mestne občine Maribor in izvajajo programe, ki vključujejo vsebine programov na področju poslanstva, za katerega je organizacija ustanovljena, ki vključujejo: 

 • razvijanje in spodbujanje domoljubja ter strpnosti in nenasilja,
 • ohranjanje in predstavljanje zgodovinskega izročila,
 • skrb za spomenike in spominska obeležja.

Navedene vsebine so lahko manifestirane v različnih oblikah dejavnosti, kot so:

 • kulturni in izobraževalni programi,
 • vzgojno in izobraževalno delo z mladimi,
 • sodelovanje pri spominskih svečanostih, proslavah, komemoracijah, okroglih mizah, pohodih in obeleževanjih zgodovinskih dogodkov, krajev in osebnosti občinskega pomena,
 • izdajanje monografij, spominskih publikacij, razstav in drugih oblik dokumentiranja in pričevanja o zgodovinskem dogajanju,
 • skrb za spomenike in spominska obeležja.

Na razpis se lahko prijavijo: veteranske organizacije, njihova združenja ali zveze, ki imajo status v javnem interesu na področju vojnih veteranov in

 • delujejo najmanj dve leti
 • imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
 • imajo urejeno evidenco o članstvu in člani plačujejo članarino, · imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje programa,
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa,
 • svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
 • so v celoti in pravočasno izpolnili svoje pogodbene obveznosti do Mestne občine Maribor (v primeru, da so bili prejemniki sredstev iz proračuna v letu 2020)

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki iste programe ali projekte prijavljajo na druge javne razpise Mestne občine Maribor.

Ni dodatnih informacij

Višina razpisanih sredstev tega razpisa znaša 45.386. EUR

Višino sredstev, dodeljenih posameznemu izbranemu društvu, se določi v pogodbi o sofinanciranju, po dokončnosti odločbe o dodelitvi sredstev društvu, katera vključuje število doseženih točk na javnem razpisu. 

Prijave morajo biti oddane do 16. septembra 2021.

Obvezne priloge k prijavi:

 • odločba o registraciji, akt o ustanovitvi, obvestilo o vpisu v poslovni register ali drugo dokazilo o obstoju društva/organizacije/pravnega subjekta in osebnim imenom zastopnika;
 • če je vlagatelj registriran izven območja Mestne občine Maribor, mora s fotokopijo najemne pogodbe dokazati, da ima na območju Mestne občine Maribor sedež ali enoto in da predlagan program deluje za potrebe njenih občanov;
 • kopija dokumenta, iz katerega je razvidna evidenca o članstvu z območja Mestne občine Maribor;
 • izpolnjen obrazec »finančna konstrukcija programa za leto 2021«, (obrazec je v prilogi razpisa).

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *