Pametna proizvodnja – Naložbe v inovacije sklop 1

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Gospodarstvo, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 76.558.577
Rok za oddajo: 01.02.2022 Več rokov
Podelitev min-max: 0 € – 10.000.000 €
Lastna udeležba*: 30%
Ključne besede: industrija, krožno gospodarstvo, partnerstva, vrednostne verige
Zanimiv razpis?

I3 je nov instrument financiranja za obdobje 2021–2027, podpreti namerava inovativne naložbe v vrednostne verige, spodbujati gospodarstvo z zeleno tehnologijo in ustvarjati trajnostno industrijo/transport. Prav tako namerava zagotoviti podporo medregionalnim naložbam v trajnostne prehranske sisteme, trajnostno kmetijstvo, čisto in učinkovito energijo, trajnostno industrijo, gradnjo in prenovo, trajnostno mobilnost, odpravo onesnaževanja in podnebne ukrepe. Podpiral bo partnerstva raziskovalcev, podjetij, civilne družbe in javnih uprav. Podpiral bo tudi sinergije z ukrepi v okviru programa Obzorje Evropa in programa Enotni trg.

Osredotočenost bo na izboljšanje dobave novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev v proizvodni industriji. V okviru napredne proizvodnje se znanje in inovativne tehnologije uporabljajo za proizvodnjo kompleksnih izdelkov in izboljšanje procesov za zmanjšanje količine odpadkov, onesnaževanja, porabe materialov in energije. Robotika, 3D in 4D tisk, umetna inteligenca ter visoko zmogljivo računalništvo za modeliranje so pomembni elementi napredne proizvodnje.

V okviru teme pametna proizvodnja bodo podprte medregionalne naložbe v inovacije za uvajanje novih ali izboljšanih proizvodnih rešitev, pa tudi za podporo industriji pri soočanju z izzivi digitalizacije in spodbujanju prehoda na okoljsko bolj trajnostno proizvodnjo (ambicija ničelnega onesnaževanja za okolje brez strupov).

Teme in prednostne naloge:

Spodbujajo se prijave na enem ali kombinaciji naslednjih intervencijskih področij:

 • Demonstracijski procesi, tj. pomoč novim izdelkom, da hitreje pridejo na trg, ali učinkovitejši in trajnostni procesi, ki jih sprejme industrija.
 • Valorizacija rezultatov raziskav in praktične uporabe. To lahko vključuje aktivno vključevanje ekosistemov in proces soustvarjanja z zainteresiranimi stranmi in končnimi uporabniki.
 • Povezovanje ali dopolnilna uporaba testnih in demonstracijskih zmogljivosti na medregionalni ravni. V tem okviru se spodbujajo sinergije s krožnimi vozlišči.
 • Izboljšanje uporabe naravnih virov in ponovne uporabe materialov, spodbujanje krožnih modelov (razgradnja in ponovna izdelava) ter naložb v ogljično nevtralnost.
 • Predvidijo se lahko posebne strategije izvajanja (vključno s financiranjem), ki zagotavljajo sodelovanje vseh zainteresiranih strani (industrija, MSP, lokalni organi, izobraževalne ustanove in civilna družba).
 • Izvajanje medregionalnih demonstracijskih primerov za preizkušanje in ponovitev rezultatov.
 • Razširjanje inovacij in vključevanje MSP v vrednostne verige EU.

Razpisi za projekte v okviru instrumenta I3 imajo dva sklopa, dotični sklop finančna in svetovalna podpora za naložbe v medregionalne inovacijske projekte je namenjen zrelim parnerstvom, da se jim pomaga pospešiti uvajanje na trg in razširiti inovativne rešitve na skupnih prednostnih področjih pametne specializacije ter razviti portfelj naložbenih projektov. V okviru tega sklopa se spodbuja sodelovanje med bolj razvitimi in manj razvitimi regijami. Sklop je usmerjen zlasti v mala in srednja podjetja ter zagonska podjetja, ki pogosto nimajo dovolj sredstev za preskušanje svojih zamisli, konceptov in inovacij.

Da bi bili upravičeni do prijave, morate vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti):

 • biti pravne osebe (javni ali zasebni organi)
 • imeti sedež v eni od upravičenih držav, torej v državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO))
 • državah, ki niso članice EU: države s seznama EGP in države, pridružene instrumentu I3, ali države, ki so v tekočih pogajanjih o pridružitvi v primeru, da sporazum o nepovratnih sredstvih  začne veljati pred podpisom pogodbe.

Za več pogojev glejte razpisno dokumentacijo spodaj.

Predloge mora predložiti konzorcij vlagateljev (upravičencev; ne povezanih subjektov), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • Najmanj pet subjektov iz petih različnih regij iz treh upravičenih državah.
 • Koordinator mora biti javni organ, zasebna neprofitna organizacija ali mednarodna organizacija.

Za podrobnosti glede partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo spodaj.

Razpoložljivi proračun znaša 39.795.300 EUR za leto 2021 in 36.763.277 EUR za leto 2022.

Pričakuje se, da bo proračuni projektov znašali od 4 milijone do 10 milijonov evrov. Vendar to ne izključuje predložitve/izbire predlogov ki zahtevajo drugačne zneske.

Stopnja financiranja znaša 70% upravičenih stroškov projekta.

Vsaj 70% nepovratnih sredstev mora biti namenjenih naložbam v podjetja.

Prijave je možno oddati do 1. februarja 2022 in do 18. oktobra 2022, do 17. ure po bruseljskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *