Krepitev zmogljivosti v visokem šolstvu

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne
Kategorija: Izobraževanje, Mladi
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet:
Rok za oddajo: 17.02.2022
Podelitev min-max: 0 € – 1.000.000 €
Lastna udeležba*: 10%
Ključne besede: Erasmus, partnerstva, visokošolski zavod
Zanimiv razpis?

Ukrep Krepitev zmogljivosti v visokem šolstvu (CBHE) podpira projekte mednarodnega sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, dejavnimi na področju visokega šolstva. 

Podpira ustreznost, kakovost, posodobitev in odzivnost visokošolskega izobraževanja v tretjih državah, ki niso vključene v program Erasmus+, za družbeno-gospodarsko okrevanje, rast in blaginjo ter odzivanje na nedavne trende, zlasti gospodarsko globalizacijo, pa tudi na nedavni upad človekovega razvoja, ranljivost ter naraščajoče družbene, gospodarske in okoljske neenakosti, ki jih je pandemija COVID-19 še okrepila.

Pričakuje se, da bo ukrep prispeval k temeljnim prednostnim nalogam Evropske komisije: 

 • zeleni dogovor (vključno s podnebnimi spremembami, okoljem in energijo),
 • digitalna preobrazba in podatkovne tehnologije,
 • zavezništva za trajnostno rast in delovna mesta,
 • partnerstva za migracije ter upravljanje,
 • mir in varnost,
 • zunanji razsežnosti notranjih politik EU na področju izobraževanja.

Podpiral bo uspešno zeleno in trajnostno oživitev svetovnega gospodarstva v tretjih državah, ki niso vključene v program Erasmus+, v povezavi s cilji trajnostnega razvoja in Pariškim sporazumom. 

Dejavnosti in rezultati projektov CBHE morajo biti usmerjeni v korist upravičenih tretjih držav, ki niso vključene v program, njihovih visokošolskih zavodov in sistemov. 

Prijave je možno oddati na spodnje razpisane sklope:

Do podrobnosti glede posamezne teme dostopate s klikom nanjo. 

Projekti CBHE se lahko izvajajo kot: 

 • Nacionalni projekti, tj. projekti, ki vključujejo institucije iz ene same upravičene tretje države, ki ni pridružena programu Erasmus+;
 • Mednarodni (regionalni) projekti znotraj ene same upravičene regije;
 • Mednarodni projekti, ki vključujejo več kot eno regijo (medregijski) in vključujejo vsaj eno državo iz vsake upravičene regije.

Upravičeni prijavitelji: 

Za sklopa 1 in 2: visokošolski zavodi, združenja ali organizacije visokošolskih zavodov s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu Erasmus+, ali v upravičeni tretji državi, ki ni pridružena programu Erasmus+. 

Institucija prijaviteljica se prijavi v imenu vseh sodelujočih organizacij, vključenih v predlog.

Poleg tega je za sklop 3: pravno priznane nacionalne ali mednarodne organizacije rektorjev, učiteljev ali študentov s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu Erasmus+, ali v upravičeni tretji državi, ki ni pridružena programu Erasmus+.

Izjema: sodelujoče organizacije iz Belorusije (regija 2), Sirije (regija 3) in Ruske federacije (regija 4) ne morejo delovati kot prijavitelji.

Število in profil sodelujočih organizacij za nacionalne projekte, ki vključujejo eno organizacijo iz tretje države ne pridružene programu:

 • V projektu mora sodelovati ena organizacija upravičena tretja država, ki ni pridružena programu, in najmanj dve organizaciji iz držav članic EU ali držav, pridruženih programu.
 • Projekti morajo kot polnopravne partnerje vključevati najmanj naslednje število visokošolskih zavodov: najmanj 1 visokošolski zavod iz vsake sodelujoče države članice EU ali tretje države, pridružene programu in najmanj 2 visokošolska zavoda iz sodelujoče tretje države, ki ni pridružena programu.
 • Poleg tega (velja samo za sklop 3): V projekte mora biti kot polnopravni partner vključen tudi pristojni nacionalni organ (npr. ministrstvo), odgovoren za visoko šolstvo upravičene tretje države, ki ni pridružena programu.

Število in profil sodelujočih organizacij za mednarodne projekte, ki se nanašajo na dve ali več tretjih držav, ki niso vključene v program:

 • V projektu morata sodelovati najmanj dve upravičeni tretji državi, ki nista pridruženi programu, in najmanj dve državi članici EU ali državi, pridruženi programu. Tretje države, ki niso pridružene programu, so lahko iz iste regije (regionalni projekti) ali iz različnih regij (medregionalni projekti).
 • Projekti morajo kot polnopravne partnerje vključevati najmanj naslednje število visokošolskih zavodov: najmanj 1 visokošolski zavod iz vsake sodelujoče države članice EU ali tretje države, pridružene programu in najmanj 2 visokošolska zavoda iz vsake sodelujoče tretje države, ki ni pridružena programu.
 • Poleg tega (velja samo za sklop 3): V projektih mora kot polnopravni partner sodelovati tudi pristojni nacionalni organ (npr. ministrstvo), odgovoren za visoko šolstvo upravičene tretje države, ki ni pridružena programu.

Posebna merila, ki veljajo za vse projekte CBHE:

 • Število visokošolskih zavodov iz držav članic EU ali držav, pridruženih programu Erasmus + ne sme biti večje od števila visokošolskih zavodov iz tretjih držav, ki niso pridružene programu.
 • Izjema: V tretjih državah, ki niso pridružene programu, kjer je število visokošolskih zavodov v celotni državi manjše od 5, ali v primerih, ko en sam zavod predstavlja več kot 50 % celotne študentske populacije v državi, bodo sprejete prijave, ki bodo vključevale le en visokošolski zavod iz teh držav.

Dodatna posebna merila, ki veljajo za:

 • Projekte, ki vključujejo partnerje iz regije 1 (v okviru sklopov 1 in 2), morajo vključevati vsaj dve tretji državi iz te regije, ki nista pridruženi programu Erasmus+.
 • Projekte, ki vključujejo partnerje iz regije 4, morajo vključevati vsaj še eno tretjo državo, ki ni pridružena programu Erasmus +.
 • Projekte, ki vključujejo partnerje iz regij 10 in 11 (v okviru sklopov 1 in 2), morajo vključevati vsaj dve tretji državi iz teh regij, ki nista pridruženi programu.
 • Sirija ni upravičena do sodelovanja v okviru sklopa 3.

Ta ukrep temelji na modelu pavšalnega financiranja. Znesek enkratnega pavšalnega prispevka bo določen za vsako donacijo na podlagi ocenjenega proračuna ukrepa, ki ga je predlagal vlagatelj. Organ za dodeljevanje sredstev bo določil pavšalni znesek za vsako nepovratno pomoč na podlagi predloga, rezultatov ocenjevanja, stopenj financiranja in najvišjega zneska nepovratnih sredstev, določenega v razpisu.

Nepovratna sredstva EU za posamezen projekt so naslednja:

Za sklop 1 –  med 200.000 EUR in 400.000 EUR na projekt

za sklop 2 –  med 400.000 EUR in 800.000 EUR na projekt.

Za sklop 3 –  med 800.000 EUR in 1.000.000 EUR na projekt.

Predlogi bodo ocenjeni v skladu s standardnimi ocenjevalnimi postopki s pomočjo notranjih in/ali zunanjih strokovnjakov. Strokovnjaki bodo ocenili kakovost predlogov glede na zahteve, opredeljene v razpisu, ter pričakovani učinek, kakovost in učinkovitost ukrepa. 

Pavšalna vrednost bo omejena na največ 90% ocenjenega proračuna, določenega po ocenjevanju. Parametri nepovratnih sredstev (najvišji znesek nepovratnih sredstev, stopnja financiranja, skupna upravičeni stroški itd.) bodo določeni v sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Prijave je potrebno oddati do najkasnjeje 17. februarja 2022, do 17. ure po srednjeevropskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.