Grantly ima na razpolago trenutno 46 odprtih razpisov za "Erasmus".


Rok: 07.09.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:Erasmus, partnerstva, razvoj, sodelovanje
Centri poklicne odličnosti (CoVE) stremijo k poklicni odličnosti, ki vključuje številne lokalne zainteresirane strani. Institucijam poklicnega izobraževanja in usposabljanja omogoča hitro prilagajanje ponudbe znanj in spretnosti razvijajočim se gospodarskim in družbenim potrebam, vključno z digitalnim in zelenim prehodom. Centri zagotavljajo priložnosti za začetno usposabljanje mladih ter stalno izpopolnjevanje in prekvalifikacijo odraslih s prožno in pravočasno ponudbo…
Rok: 15.09.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:Erasmus, partnerstva
Zavezništva za inovacije so namenjena krepitvi evropske inovacijske zmogljivosti s spodbujanjem sodelovanja in pretokom znanja med visokošolskim izobraževanjem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem (začetnim in nadaljevalnim) ter širšim socialno-ekonomskim okoljem, vključno z raziskovalnim. Cilj sodelovanja je tudi zagotavljanje novih znanj in spretnosti ter odpraviti neusklajenost znanj in spretnosti z oblikovanjem novih učnih načrtov za visokošolsko izobraževanje ter…
Rok: 07.04.22
Projekti do:200.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:Erasmus, enakopravnost, partnerstva, šport
Projekti krepitve zmogljivosti so projekti mednarodnega sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, dejavnimi na področju športa. Njihov cilj je podpirati športne dejavnosti in politike v tretjih državah, ki niso vključene v program, kot sredstvo za spodbujanje vrednot ter izobraževalno orodje za spodbujanje osebnega in družbenega razvoja posameznikov ter gradnjo bolj povezanih skupnosti. Dejanja bodo…
Rok: 23.03.22
Projekti do:60.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, partnerstva
Partnerstva majhnega obsega so namenjena razširitvi dostopa do programa na manjše akterje in posameznike, ki jih je težko doseči na področju šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa. Z nižjimi zneski nepovratnih sredstev, ki se dodelijo organizacijam, krajšim trajanjem in preprostejšimi upravnimi zahtevami v primerjavi z partnerstvi za sodelovanje. Ta akcija je…
Rok: 23.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, mladina, šport
Razpis je namenjen podpori organizaciji športnih dogodkov z evropsko razsežnostjo na naslednjih področjih: prostovoljstvo v športu; socialno vključevanje prek športa; boj proti diskriminaciji v športu, vključno z enakostjo spolov; spodbujanje udeležbe v športu in telesni dejavnosti. 
Rok: 23.03.22
Projekti do:400.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, partnerstva
Glavni cilj partnerstev za sodelovanje je omogočiti organizacijam, da povečajo kakovost in ustreznost svojih dejavnosti, razvijejo in okrepijo svoje mreže partnerjev, povečajo svoje zmogljivosti za skupno delovanje na nadnacionalni ravni, spodbujajo internacionalizacijo svojih dejavnosti ter izmenjujejo ali razvijajo nove prakse in metode ter izmenjujejo in soočajo ideje. Partnerstva za sodelovanje si bodo prizadevala doseči: Zvišati kakovost dela,…
Rok: 15.03.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, inovacije, partnerstva, razvoj, usposabljanje
Zaradi trenutnih razmer, ki so pretežno v povezavi s pandemijo covid-19, potreba po inovacijah v sistemih izobraževanja in usposabljanja ter pri mladih še nikoli ni bila tako pomembna. Inovacije pri poučevanju in učenju so ključnega pomena tako na ravni posameznika kot na institucionalni ravni. Ta razpis bo namenjen spodbujanju inovacij, ustvarjalnosti in sodelovanju ter socialnemu podjetništvu…
Rok: 17.02.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, partnerstva, visokošolski zavod
Ukrep Krepitev zmogljivosti v visokem šolstvu (CBHE) podpira projekte mednarodnega sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, dejavnimi na področju visokega šolstva. Podpira ustreznost, kakovost, posodobitev in odzivnost visokošolskega izobraževanja v tretjih državah, ki niso vključene v program Erasmus+, za družbeno-gospodarsko okrevanje, rast in blaginjo ter odzivanje na nedavne trende, zlasti gospodarsko globalizacijo, pa tudi…
Rok: 07.04.22
Projekti do:300.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, partnerstva
Projekti krepitve zmogljivosti so projekti mednarodnega sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, dejavnimi na področju mladine v programu, in tretjimi državami, ki niso pridružene programu. Njihov cilj je podpreti mednarodno sodelovanje in politični dialog na področju mladine in neformalnega učenja kot gonilne sile trajnostnega družbeno-gospodarskega razvoja ter blaginje mladinskih organizacij in mladih. Cilj:povečanje zmogljivosti organizacij,…
Rok: 23.03.22
Projekti do:400.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, partnerstva, usposabljanje
Glavni cilj partnerstev je omogočiti organizacijam povečanje kakovosti in ustreznosti svojih dejavnosti, razviti in okrepiti svoje mreže partnerjev, povečati svojo zmogljivost za skupno delovanje na nadnacionalni ravni, spodbujti internacionalizacijo dejavnosti in izmenjavo/razvoj novih praks, metod in izmenjavo ter soočanje idej.Cilj partnerstev za sodelovanje je:povečati kakovost dela, dejavnosti in praks sodelujočih organizacij in institucij ter odpreti…
Rok: 31.03.22
Projekti do:400.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, usposabljanje, visokošolski zavod
Projekti krepitve zmogljivosti so projekti mednarodnega sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, dejavnimi na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih k programu, ter tretjimi državami, ki niso pridružene k programu. Cilj projektov je podpirati ustreznost, dostopnost in odzivnost institucij in sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v tretjih…
Rok: 23.03.22
Projekti do:400.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, partnerstva, usposabljanje, šport
Glavni cilj partnerstev je omogočiti organizacijam, da povečajo kakovost in ustreznost svojih dejavnosti, razvijejo in okrepijo svoje mreže partnerjev, povečajo svojo zmogljivost za skupno delovanje na nadnacionalni ravni, spodbujajo internacionalizacijo svojih dejavnosti ter izmenjujejo ali razvijajo nove prakse in metode ter izmenjujejo in primerjajo ideje. Cilji partnerstev so: povečati kakovost dela, dejavnosti in praks vključenih organizacij in…
Rok: 22.03.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, mladinske organizacije, partnerstva
Cilj projektov programa European Youth Together je vzpostaviti mreže, ki spodbujajo regionalna partnerstva in omogočajo mladim po vsej Evropi, da pripravijo skupne projekte, organizirajo izmenjave in spodbujajo usposabljanja (npr. za mladinske voditelje) s fizičnimi in spletnimi dejavnostmi. Ukrep se bo izvajal v dveh sklopih, ki podpirata nadnacionalna partnerstva za mladinske organizacije na lokalni ravni ali v…
Rok: 01.03.22
Projekti do:300.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Mreže Jean Monnet na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja bodo spodbujale oblikovanje in razvoj mrež šol in ustanov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, katerih cilj je izmenjava dobrih praks, izmenjava izkušenj na področju vsebine in metodologij ter pridobivanje znanja o poučevanju evropskih tem. Mreže bi se morale osredotočiti zlasti na to, da bi učencem na inovativen…
Rok: 01.03.22
Projekti do:1.200.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Glavni cilj velikih tematskih mrež na področju visokošolskega izobraževanja (vsako leto bo podprta ena mreža o notranjih vprašanjih EU in ena mreža o vprašanjih zunanje politike, ki bo obravnavala eno prednostno nalogo) bo zbiranje, izmenjava in razprava med partnerji o rezultatih raziskav, vsebini tečajev in izkušnjah ter izdelkih (študije, članki itd.).Vsaka mreža bo vzpostavila orodje,…
Rok: 01.03.22
Projekti do:30.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Akcija Jean Monnet na področju visokošolskega izobraževanja podpira poučevanje in raziskave na področju študij Evropske unije po vsem svetu. S študijami EU je mišljeno preučevanje Evrope v celoti, s posebnim poudarkom na razsežnosti EU, z notranje in tudi globalne perspektive. Akcije Jean Monnet Poučevanje in raziskovanje bodo: spodbujale odličnost poučevanja in raziskovanja na področju študij Evropske unije…
Rok: 01.03.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Akcija Jean Monnet na področju visokošolskega izobraževanja podpira poučevanje in raziskave na področju študij Evropske unije po vsem svetu. S študijami EU je mišljeno preučevanje Evrope v celoti, s posebnim poudarkom na razsežnosti EU, z notranje in tudi globalne perspektive. Akcije Jean Monnet Poučevanje in raziskovanje bodo:spodbujale odličnost poučevanja in raziskovanja na področju študij Evropske unije…
Rok: 01.03.22
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Akcija Jean Monnet na področju visokošolskega izobraževanja podpira poučevanje in raziskave na področju študij Evropske unije po vsem svetu. S študijami EU je mišljeno preučevanje Evrope v celoti, s posebnim poudarkom na razsežnosti EU, z notranje in tudi globalne perspektive. Akcije Jean Monnet Poučevanje in raziskovanje bodo:spodbujale odličnost poučevanja in raziskovanja na področju študij Evropske unije…