Blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje (standardni projekti)

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Podeželje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija - LIFE

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 69.000.000
Rok za oddajo: 30.11.2021
Podelitev min-max: 0 € – 5.000.000 €
Lastna udeležba*: 40%
Ključne besede: LIFE, okolje, podnebne spremembe
Zanimiv razpis?

Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Podprogram Blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je razdeljen na tri področja:

 • Prilagajanje podnebnim spremembam
 • Podnebno upravljanje in obveščanje
 • Blažitev podnebnih sprememb

Projekti v okviru tega sklopa morajo prispevati k doseganju dolgoročne vizije nove strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam, da bo EU leta 2050 postala podnebno odporna družba, ki bo v celoti prilagojena neizogibnim posledicam podnebnih sprememb. Projekti bi morali pomagati pri krepitvi prilagoditvenih zmogljivosti, krepitvi odpornosti in zmanjševanju ranljivosti v skladu s Pariškim sporazumom in predlaganim evropskim podnebnim zakonom. 

Področje uporabe: 

 • razvoj politike prilagajanja ter strategije in načrti prilagajanja
 • najsodobnejša orodja in rešitve za prilagajanje
 • na naravi temelječe rešitve pri upravljanju zemljišč, obal in morskih območij
 • prilagajanje mest in regij podnebnim spremembam
 • podnebna zaščita in odpornost infrastrukture in stavb
 • prilagoditvene rešitve za kmete, upravljavce gozdov, upravljavce območij Natura 2000 in druge upravljavce zemljišč
 • upravljanje voda
 • pripravljenost na izredne vremenske dogodke

Projekti v okviru prednostnega področja blaženja podnebnih sprememb morajo prispevati k socialno pravičnemu in trajnostnemu prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050 in k doseganju cilja EU za zmanjšanje emisij do leta 2030 na vsaj 55 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Področje uporabe mora zajemati ukrepe kot so:

 • Ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso zajeti v sistem EU za trgovanje z emisijami, vključno z zmanjšanjem uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi
 • Ukrepi, ki izboljšujejo delovanje sistema trgovanja z emisijami in vplivajo na industrijsko proizvodnjo, ki intenzivno porablja energijo in toplogredne pline
 • Povečanje proizvodnje in uporabe obnovljivih virov energije ter izboljšanje energetske učinkovitosti (če ni zajeto v posebnih razpisih v okviru podprograma za prehod na čisto energijo)
 • Razvoj praks upravljanja zemljišč in morja, ki vplivajo na emisije in odstranjevanje emisij, ohranjanje in povečanje naravnih ponorov ogljika

Da bi bili upravičeni do sodelovanja, morajo biti vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti): pravne osebe (javni ali zasebni organi)

 • imeti sedež v eni od upravičenih držav, tj: državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO))
 • imeti sedež v eni od upravičenih držav, ki niso članice EU: biti morajo na seznamu držav EGP in držav, pridruženih programu LIFE ali države, s katerimi potekajo pogajanja o pridružitvenem sporazumu in kjer sporazum začne veljati pred podpisom sporazuma o dodelitvi sredstev
 • na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije
 • fizične osebe niso upravičene

Okvirna sredstva razpisa so v višini 69.000.000 EUR. Sredstva so razdeljena po področjih:

 • LIFE-2021-SAPCLIMA-CCM – Climate Change Mitigation: 30.500.000 EUR, dodeljena sredstva so lahko v višini od 1 do 5 milijonov EUR na projekt. Financiralo se bo predvidoma 15 projektov.
 • LIFE-2021-SAPCLIMA-CCA – Climate Change Adaptation: 30.500.000 EUR, dodeljena sredstva so lahko v višini od 1 do 5 milijonov EUR na projekt. Financiralo se bo predvidoma 15 projektov.
 • LIFE-2021-SAPCLIMA-GOV – Climate Governance and Information: 8.000.000 EUR, dodeljena sredstva so lahko v višini od 700.000 EUR do 2 milijona EUR na projekt. Financiralo se bo predvidoma 5 projektov.

Sofinanciralo se bo do 60% upravičenih stoškov.

Prijave morajo biti oddane do 30. novembra 2021 do 17:00 ure (bruseljski čas).

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *