Ugoden kredit za priklop na omrežje daljinskega ogrevanja

 

Ciljne organizacije: Ostale
Kategorija: Zeleni prehod
Izdajatelj:

EKO SKLAD

Spletna stran: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/sezn…
Celotni budžet: 10.000.000
Rok za oddajo: 31.12.2022 Do porabe sredstev
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: energija, fizične osebe, ogrevalni sistemi
Zanimiv razpis?

Gre za ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:

 • A – vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode,
 • B – vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,
 • C – vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije,
 • D – zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,
 • E – gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb,
 • F – nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
 • G – nakup okolju prijaznih vozil,
 • H – odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 • I – nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
 • J – učinkovita raba vodnih virov, K- oskrba s pitno vodo.

Priznani stroški naložbe se ugotovijo na podlagi predračuna izvajalca oziroma dobavitelja in vključujejo tudi DDV, zakonsko predpisane takse in prispevke.

Prijavo lahko oddate fizične osebe, občani.

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) in so:

 • osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • kreditno sposobne, skladno z merili za določanje kreditne sposobnosti, ki so priloga tega poziva, razen če se kredit odobri na podlagi individualne obravnave pri zavarovalnici, ki zavaruje kredite Eko sklada,
 • lastniki ali solastniki stavb ali njihovih delov oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,
 • druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika stavbe,
 • osebe, na katere se glasi predračun oziroma pogodba izbranega izvajalca/dobavitelja pri naložbah v ukrepe F in G.

Ni dodatnih informacij

Višina vseh sredstev znaša  10 milijonov evrov.

Kreditni pogoji

 • Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,3 %.
 • Odplačilna doba: Odplačilna doba znaša največ 10 let za vse ukrepe.
 • Višina kredita in kreditni limit kreditojemalca: Pravica do kredita se lahko odobri največ do višine priznanih stroškov naložbe, minimalni znesek kredita je 1.500 EUR.
 • itd.

Vse dodatne informacije so vam na voljo v spodnjem dokumentu.

Prijave so možne do porabe sredstev. 

Upravičena oseba lahko prejme kredit za ukrepe, ki še niso izvedeni in zanje še ni prejela kredita Eko sklada. 

Naložba mora biti izvedena s strani registriranega izvajalca oz. dobavitelja. Stavba in njeni deli, v (na) katerih bo izvedena naložba, morajo biti zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov. Vsi postopki pridobivanja upravne odločbe, ki izkazuje legalnost stavbe, kjer bo izvedena naložba, morajo biti ob vložitvi vloge zaključeni, sicer bo Eko sklad vlogo zavrnil.

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *