Subvencija za gradnja novih skoraj nič-energijskih stavb

 

Ciljne organizacije: Podjetja
Kategorija: Gospodarstvo, Zeleni prehod
Izdajatelj:

EKO SKLAD

Spletna stran: https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/sezn…
Celotni budžet: 5.720.000
Rok za oddajo: 31.12.2022 Do porabe sredstev
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: energija, infrastruktura
Zanimiv razpis?

Dodeljevale se bodo finančne spodbude gospodarstvu v obliki nepovratnih sredstev in kredita, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije.

Pravica do spodbude se lahko dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo v nadaljevanju navedenega ukrepa:

  • A – gradnja skoraj ničenergijske stavbe.

Do spodbud so upravičene: 

  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Ni dodatnih informacij

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.720.000 EUR.

Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 3.000.000 EUR.

Upravičeni stroški so vsi stroški, povezani z gradnjo nove skoraj ničenergijske stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vplivajo na njeno energijsko učinkovitost, npr.:

  • nakup in vgradnja oken in vrat v toplotnem ovoju stavbe ter pripadajoči sistemi zunanjega senčenja;
  • nakup in vgradnja sistemov toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (toplotna zaščita tal, obodnih zidov in strehe, itd.) ter sistemi tesnjenja obodnih konstrukcij;
  • nakup in vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
  • nakup in vgradnja sistemov za ogrevanje, hlajenje, priprave tople sanitarne vode ter naprav za generacijo toplote in hladu;
  • izvedba meritve zrakotesnosti stavbe; in ostali stroški, povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

Stroški izdelave projektne dokumentacije, nadzora, urejanje cest, dovozov ipd., so lahko upravičeni stroški le za dodelitev kredita. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost.

Višina nepovratnih sredstev, ki bo dodeljena upravičencu: Višina nepovratnih sredstev je opredeljena v EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine, ki je izračunana na podlagi projekta za izvedbo (PZI). Odvisna je od računske rabe energije za ogrevanje in hlajenje stavbe, povzete iz izračuna PHPP in skupine, v katero se stavba uvršča glede na način gradnje in vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in vrsto zunanjega stavbnega pohištva.

Višina nepovratne spodbude lahko znaša največ do 30% upravičenih stroškov naložbe.

Višina kredita in pogoji dodeljevanja: Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša največ 2.000.000 EUR. Skupna zadolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči 10.000.000 EUR. Najnižja letna obrestna mera za kredite je trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Odplačilna doba kredita v nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.

Glejte spodnji dokument za podrobnejše informacije!

Prijave so možne do porabe sredstev.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *