Strateški projekti narave (SNAP)

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Podeželje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 70.000.000
Rok za oddajo: 19.10.2021 Več rokov
Podelitev min-max: 15.000.000 € – 50.000.000 €
Lastna udeležba*: 40%
Ključne besede: LIFE, okolje
Zanimiv razpis?

Podprite celovito izvajanje naslednjih načrtov in strategij:

  • Prednostni akcijski okviri (PAF) v skladu s členom 8 Direktive Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva o habitatih)
  • drugi načrti ali strategije, ki so jih na mednarodni, nacionalni, regionalni ali večregionalni ravni sprejeli organi, pristojni za naravo in biotsko raznovrstnost, ki izvajajo politiko ali zakonodajo EU na področju narave in/ali biotske raznovrstnosti ter vključujejo posebne in merljive ukrepe ali cilje z jasnim časovnim načrtom in proračunom.

V SNAP ni treba zajeti vseh ukrepov, predvidenih v strategiji/načrtu, ali zagotoviti, da se bo strategija/načrt v celoti izvajal v času trajanja SNAP. Vendar pa mora SNAP vključevati strateške ukrepe za pospešitev procesa ter mobilizacijo dodatnih zavez in finančnih sredstev, ki bodo pravočasno privedli do popolnega izvajanja načrta ali strategije.

SNAP spodbujajo usklajevanje z drugimi ustreznimi viri financiranja Unije, nacionalnimi ali zasebnimi viri financiranja za izvajanje dopolnilnih ukrepov ali dejavnosti zunaj SNAP v okviru ciljnega načrta ali strategije, pri čemer imajo prednost sredstva Unije. Vendar v okviru samega SNAP sofinanciranje ne sme izhajati iz drugih virov financiranja Unije.

SNAP aktivno vključuje glavne zainteresirane strani, ki so potrebne za izvajanje ciljnega načrta ali strategije. Te morajo biti vključene tako v zasnovo kot tudi v izvajanje zadevnega projekta. Pričakuje se, da se ta vključenost doseže z njihovo vključitvijo – kjer je to mogoče in smiselno – kot pridruženih upravičencev SNAP ali z njihovim aktivnim sodelovanjem pri izvajanju samega SNAP in/ali dopolnilnih ukrepov.

Da bi bili upravičeni do sodelovanja, morajo biti vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti): pravne osebe (javni ali zasebni organi)

  • imeti sedež v eni od upravičenih držav, tj: državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO))
  • imeti sedež v eni od upravičenih držav, ki niso članice EU: biti morajo na seznamu držav EGP in držav, pridruženih programu LIFE ali države, s katerimi potekajo pogajanja o pridružitvenem sporazumu in kjer sporazum začne veljati pred podpisom sporazuma o dodelitvi sredstev
  • na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije
  • fizične osebe niso upravičene

Predloge morata predložiti najmanj dva vlagatelja (upravičenca; ne povezani subjekti). Nacionalni organ, odgovoren za načrt/strategijo/akcijski načrt, pa mora načeloma sodelovati v konzorciju kot koordinator. V dobro utemeljenih primerih lahko sodeluje tudi brez vloge koordinatorja, vendar mora biti v vsakem primeru del konzorcija.

Okvirna sredstva razpisa so v višini 70.000.000 EUR.

Sofinanciralo se bo do največ 60% upravičenih stroškov.

Financiralo se bo projekte v vrednostnem razponu od 15 do 50 milijoniv EUR.

Finančna podpora je predvidena za od 2 do 7 projektov.

Za prvo prijavo morajo biti vloge oddane do 19. oktobra 2021 do 17:00 ure (bruseljski čas). Druga prijava pa je možna do 7. april 2022.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *