Strateški integrirani projekti (SIP) Okolje

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Podeželje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Budget razpisa: 52.800.000
Rok prijave: 19.10.2021 Več rokov
Podelitev min-max: 10.000.000 € – 30.000.000 €
Lastna udeležba: 40%
Ključne besede: LIFE, okolje
Zanimiv razpis?

Podprite celovito izvajanje naslednjih načrtov in strategij:

  • Krožno gospodarstvo: Nacionalni ali regionalni akcijski načrti, strategije, načrti krožnega gospodarstva ali podobni, ki so uradno odobreni in vključujejo posebne in merljive ukrepe ali cilje z jasnim časovnim razporedom ter so v skladu s cilji akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo ali jih dopolnjujejo.
  • Odpadki: Nacionalni in regionalni načrti ravnanja z odpadki v skladu s členom 28 Okvirne direktive o odpadkih in/ali programi preprečevanja nastajanja odpadkov v skladu s členom 29 Okvirne direktive o odpadkih.
  • Voda: Načrti upravljanja povodij v skladu s Prilogo VII k Okvirni direktivi o vodah, načrti obvladovanja poplavne ogroženosti v skladu z Direktivo o poplavah ali morske strategije v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji.
  • Zrak: Načrti za kakovost zraka v skladu z Direktivo o kakovosti zunanjega zraka ali nacionalni programi nadzora onesnaževanja zraka v skladu z Direktivo o nacionalnih zgornjih mejah emisij.

SIP morajo biti usmerjeni v celovito izvajanje strategij in načrtov, navedenih zgoraj. To morda ne pomeni, da bodo v SIP zajeti vsi ukrepi, predvideni v strategiji/načrtu, ali da bo strategija/načrt v celoti izveden v času trajanja SIP. Vendar pa SIP vključuje strateške ukrepe za pospeševanje procesa ter mobilizacijo dodatnih zavez in finančnih sredstev, ki bodo pravočasno privedli do popolnega izvajanja načrta ali strategije. 

SIP morajo olajšati in voditi k izgradnji strateških zmogljivosti med pristojnimi organi in zainteresiranimi stranmi, da se zagotovi dolgoročna trajnost rezultatov projekta in ukrepov ter da se zagotovi, da bodo lahko delovali kot soizvajalci ciljnega načrta ali strategije med SIP ali po njegovem zaključku.

Da bi bili upravičeni do sodelovanja, morajo biti vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti): pravne osebe (javni ali zasebni organi)

  • imeti sedež v eni od upravičenih držav, tj: državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO))
  • imeti sedež v eni od upravičenih držav, ki niso članice EU: biti morajo na seznamu držav EGP in držav, pridruženih programu LIFE ali države, s katerimi potekajo pogajanja o pridružitvenem sporazumu in kjer sporazum začne veljati pred podpisom sporazuma o dodelitvi sredstev
  • na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije
  • fizične osebe niso upravičene

Predloge morata predložiti najmanj dva vlagatelja (upravičenca; ne povezani subjekti). Nacionalni organ, odgovoren za načrt/strategijo/akcijski načrt, pa mora načeloma sodelovati v konzorciju kot koordinator. V dobro utemeljenih primerih lahko sodeluje tudi brez vloge koordinatorja, vendar mora biti v vsakem primeru del konzorcija.

Okvirna sredstva razpisa so v višini 52.800.000 EUR.

Sofinanciralo se bo do največ 60% upravičenih stroškov.

Financiralo se bo projekte v vrednostnem razponu od 10 do 30 milijoniv EUR.

Finančna podpora je predvidena za od 3 do 6 projektov.

Za prvo prijavo morajo biti vloge oddane do 19. oktobra 2021 do 17:00 ure (bruseljski čas). Druga prijava pa je možna do 7. april 2022.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *