Raziskovalni projekti med Slovenijo in Francijo

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale
Kategorija: Znanost
Izdajatelj:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Spletna stran: http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Francija/razpisi/21…
Celotni budžet: 500.000
Rok za oddajo: 07.10.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: energija, inovacije, raziskave, sodelovanje
Zanimiv razpis?

Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo – CEA Francoske republike v letih 2022-2024.

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko in s tem omogočanje znanstveno-razvojnega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, okrepiti sodelovanje v okviru EU in spodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju raziskav in inovacij ter na druge mednarodne razpise.

RAZISKOVALNA PODROČJA:

Nove tehnologije za energijo

 • materiali,
 • napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske membrane (PEM), gorivne celice,
 • produkcija, shranjevanje in distribucija vodika,
 • sončna energija,
 • biomasa,
 • nanotehnologije.

Jedrska energija

 • jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje življenjske dobe, digitalni I&C, človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče),
 • shranjevanje radioaktivnih odpadkov,
 • nove reaktorske tehnologije,
 • jedrski podatki,
 • instrumentacija in dozimetrija v raziskovalnih reaktorjih.

Potresna varnost

 • odpornost materialov in zgradb na potrese.

Prilagajanje klimatskim spremembam

Temeljne raziskave v fiziki

 • optika in laserji.

Znanosti o življenju

 • novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres, regeneracijo tkiv ter staranje,
 • možganski tumorji: nove terapije.

Raziskave globalne varnosti 

 • monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem),
 • detekcija skritih objektov in eksplozivov.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

 • so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
 • izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16).

Glede drugih pogojev obiščite uradno spletno stran razpisa.

Ni dodatnih informacij

Predviden obseg sredstev slovenske strani za realizacijo razpisa v celotni razpisni dobi, predvidoma od 1.2. 2021 do 31. 1. 2024, znaša okvirno: 500.000 EUR.

Prijave morajo biti izvedene do najkasneje 7. oktobra 2021.

Drugi pogoji so podrobno opredeljeni in pojasnjeni na uradni spletni strani razpisa.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *