Preureditev nogometnega igrišča Virtus

 

Ciljne organizacije: Podjetja
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Občina Kamnik

Spletna stran: https://www.kamnik.si/index.php?t=Razpis&id=4391 …
Celotni budžet:
Rok za oddajo: 21.01.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: infrastruktura, javno naročilo, občinski, šport
Zanimiv razpis?

Občina Kamnik razpisuje javno naročilo, na katerega se lahko za izvedbo del prijavijo gospodarski subjekti. Šlo bo za preureditev nogometnega igrišča Virtus v Šmarci v nogometno igrišče z umetno travo.

Prijave lahko odajo gospodarski subjekti.

Pogoji:

  • Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
  • Na dan oddaje ponudbe ponudnik nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, prav tako ni imel blokiranega nobenega računa v zadnjih 90-ih dneh pred rokom za oddajo ponudb.
  • Zagotovljene morajo biti ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti.
  • itd.

Skupna ponudba je možna. 

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa, ter kateri posel (iz popisa del) in za kakšno ceno vsak partner prevzema.

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR z DDV.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 

Prijave so možne do 21. januarja 2022, do 9. ure.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *