Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 2022

 

Ciljne organizacije: Ostale, Podjetja
Kategorija: Mladi, Podeželje
Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-6-1-pomoc-za…
Celotni budžet: 8.932.207
Rok za oddajo: 31.03.2022
Podelitev min-max: 0 € – 45.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: kmetijstvo, kmetje
Zanimiv razpis?

Gre za podporo mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. 

Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne spodbude in bo izplačana v dveh obrokih. 

Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis. 

Podukrep 6.1 za leto 2022

Upravičenec do podpore je mladi kmet, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva, družba z enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva in v kateri je mladi kmet edini družbenik in poslovodja, ter samostojni podjetnik posameznik, ki je kot mladi kmet nosilec kmetijskega gospodarstva. 

  • Mladi kmetje so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo.

Upravičenec do podpore je določen v 5. členu Uredbe.

Ni dodatnih informacij

Skupna višina nepovratnih sredstev znaša 8.932.207,66 evrov.

Sredstva se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • Sklop A: 6.705.000 evrov za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo ter za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom,
  • Sklop B: 2.227.207,66 evrov za ostale upravičence.

Dodelitev sredstev:

  • Pri sklopu A znesek podpore znaša 45.000 eurov na upravičenca.
  • Pri sklopu B znesek podpore znaša 18.600 eurov na mladega kmeta.
  • Krilo se bo do 100 odstotkov upravičenih stroškov.

Finančne določbe so v 11. členu Uredbe.

Prijave so možne do 31. marca 2022, do 14. ure.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *