Izgradnja kanalizacije Stahovica – Črna pri Kamniku

 

Ciljne organizacije: Podjetja
Kategorija: Notranje zadeve, Podeželje
Izdajatelj:

Občina Kamnik

Spletna stran: https://www.kamnik.si/index.php?t=Razpis&id=4441 …
Celotni budžet:
Rok za oddajo: 04.02.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: infrastruktura, javno naročilo, občinski
Zanimiv razpis?

Izgradnja kanalizacije Stahovica – Črna pri Kamniku je razdeljena na dva dela. 

Za prvi del izgradnje kanalizacijskega sistema v naselju Črna pri Kamniku, je že pridobljeno gradbeno dovoljenje skupaj z izgradnjo čistilne naprave in NN priključkom (priloga PZI projekta). 

V sklopu tega gradbenega dovoljenja se izvaja le izgradnja kanalizacije, saj zaradi povezovalnega kanala Stahovica – Črna pri Kamniku (drugi del) čistilna naprava in NN priključek odpadeta. Za drugi del, to je povezovalni kanal od Stahovice do Črne pri Kamniku, se gradbeno dovoljenje pridobiva, zato je v prilogi dokumentacija DGD. 

V popisu del je vsak kanal označen posebej glede na dejanski obseg del. 

Prijavo lahko oddate gospodarski subjekti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
  • Na dan oddaje ponudbe ponudnik nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, prav tako ni imel blokiranega nobenega računa v zadnjih 90-ih dneh pred rokom za oddajo ponudb.
  • Zagotovljene morajo biti ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti (mehanizacijo, opremo in kader) za kakovostno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku.
  • itd.

V primeru sodelovanja več gospodarskih subjektov ponudbe, mora pogoj izpolniti vsak izmed sodelujočih gospodarskih subjektov (partnerji, podizvajalci).

Merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV.

Prijave so možne do 4. februarja 2022, do 9. ure.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *