Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode

 

Ciljne organizacije: Občine
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Ministrstvo za okolje in prostor

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodelitev…
Celotni budžet: 54.000.000
Rok za oddajo: 31.12.2023 Do porabe sredstev
Podelitev min-max: 100.000 € – 1.000.000 €
Lastna udeležba*: 40%
Ključne besede: aglomeracija, infrastruktura, odpadna voda, okolje
Zanimiv razpis?

Načrtovana sredstva NOO so namenjena izgradnji energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000 PE. 

Namen podpore in vrste naložb: 

 • Izgradnja energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČOV) v aglomeracijah, ki so posamezno manjše od 2.000 PE.
 • Naložbe se prednostno nameni za projekte v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki prispevajo k ohranjanju območjem Natura 2000 in vodovarstvenim območjem.
 • Upravičeni so stroški v nove sisteme odvajanja in čiščenja s pridobljenim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem. Rekonstrukcije obstoječih sistemov niso upravičen strošek do sofinanciranja.
 • Upravičeni so tudi stroški v opremo za energijske prihranke, merilne in nadzorne sisteme na sistemu za odvajanje in čiščenje odpadne vode (fotovoltaika, nove črpalke, senzorji, merilna in regulacijska tehnika, računalniško podprto krmiljenje za optimalno upravljanje…).
 • Do podpore niso upravičene investicije v meteorne odvodne sisteme.

Cilji, ki jih mora doseči projekt ob zaključku: 

 • Z izgradnjo novega sistema ali dela sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode v posamezni aglomeraciji, je potrebno doseči energijsko nevtralnost sistema oziroma nobene dodatne porabe energije.
 • Izdelan energijski certifikat pooblaščene družbe je obvezna priloga ob zaključku investicije.
 • Sistemi odvajanja in čiščenja odpadne vode morajo biti v upravljanju javnih gospodarskih služb (JGS).
 • Pridobljeno Uporabno dovoljenje.

Upravičenec do subvencije – Investitor:

Za namen operacije Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE, je skladno z 12. členom UMOO končni prejemnik oziroma investitor lahko občina, ki upravlja s sistemom za odvajanje in čiščenje vode oziroma vodilna občina v projektu, ki se z ostalimi občinami dogovori o izvajanju projekta na sistemu, ki leži med občinami. 

Za potrebe izvajanja projekta občine sklenejo medobčinsko pogodbo o načinu izvajanja in po potrebi tudi skupnega sofinanciranja projekta. Sistem za odvajanje in čiščenje odpadne vode mora biti po zaključku projekta v celoti v lasti občine (občin) in v upravljanju javnih gospodarskih služb.

Ni dodatnih informacij

Višina sredstev, ki so na voljo znaša 54 milijonov EUR. 

Način sofinanciranja projekta in upravičeni stroški:

 • Projekt se sofinancira v višini 50% iz sredstev sklada NOO.
 • Minimalna višina dodeljenih sredstev je 100.000 EUR, maksimalna pa 1.000.000 EUR. Spodnja meja vrednosti projekta za sofinanciranje je 200.000 EUR.
 • Upravičeni so novi sistemi za OČOV, ki imajo vsa potrebna pravnomočna gradbena dovoljenja. Rekonstrukcije obstoječih sistemov niso upravičen strošek do sofinanciranja.
 • Upravičeni so stroški v opremo za merjenje in energijske prihranke v sistemu OČOV (fotovoltaika, nove črpalke, senzorji in regulacijska tehnika…).
 • Upravičeni so stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.
 • Skladno z gradbenim zakonom so upravičeni stroški gradbenega nadzora.
 • Vsi upravičeni stroški v projektu so morali nastati po 20.2.2020, kar se izkazuje z datumom računov. Vsi stroški, ki so nastali pred tem datumom, niso upravičeni do sofinanciranja.
 • Investicije v meteorne sisteme niso upravičen strošek.
 • DDV ni upravičen strošek.
 • Sistemi odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo v območju Natura 2000 ali na vodovarstvenem območju so deležni 10% dodatka pri sofinanciranju.

Vloge s prilogami v papirni obliki je možno vložiti do porabe sredstev ali najkasneje do 31. decembra 2023. preko pošte ali glavne pisarne MOP.

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *