Subvencija za skoraj nič-energijske in nizkoenergijske stavbe

 

Ciljne organizacije: Ostale
Kategorija: Zeleni prehod
Izdajatelj:

EKO SKLAD

Spletna stran: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/sezn…
Celotni budžet: 6.000.000
Rok za oddajo: 31.12.2022 Do porabe sredstev
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: energija, fizične osebe
Zanimiv razpis?

Dodeljevale se bodo nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb, za celovito skoraj ničenergijsko prenovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali prenovljenih skoraj ničenergijskih tri- in večstanovanjskih stavbah na območju Republike Slovenije.

Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja, manjše okoljske obremenitve ter višajo kakovost bivalnega okolja. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije, rabe obnovljivih virov na lokaciji stavbe, kakovostne gradnje, in nadzora ter manjših stroškov obratovanja in vzdrževanja imajo daljši življenjski cikel in nizek ogljični odtis.

Namen subvencij je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb, povečanje rabe obnovljivih virov energije in zagotavljanje celovite skoraj ničenergijske prenove starejših stanovanjskih stavb.

Pravica do spodbude se lahko dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega v nadaljevanju navedenega ukrepa A, B ali C, ki:

 • se bo pričel izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude na ta javni poziv, ali
 • se je pričel izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS.

A – gradnja1 ali nakup skoraj ničenergijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe

B – skoraj ničenergijska prenova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe

C – nakup stanovanja v novi ali prenovljeni skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi

Do subvencije je upravičena vsaka fizična oseba oziroma občan, ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep;
 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep;
 • družinski član lastnika.

Do subvencije za nakup stavbe ali stanovanja v okviru ukrepov A in C je upravičen le vlagatelj, ki je:

 • prvi kupec nove eno- ali dvostanovanjske stavbe oziroma stanovanja v novi ali prenovljeni tri- in večstanovanjski stavbi;
 • družinski član prvega kupca nepremičnine.

Ni dodatnih informacij

Višina razpisanih sredstev znaša 6 milijonov evrov.

Upravičeni stroški za dodelitev nepovratne finančne spodbude za ukrepa A ali B so stroški gradnje ali prenove stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vplivajo na njeno energijsko učinkovitost, npr.:

 • nakup in vgradnja oken in vrat v toplotnem ovoju stavbe ter pripadajoči sistemi zunanjega senčenja;
 • nakup in vgradnja sistemov toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (toplotna zaščita tal, obodnih zidov in strehe, itd.) ter sistemi tesnjenja obodnih konstrukcij;
 • nakup in vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
 • nakup in vgradnja sistemov za ogrevanje, hlajenje, priprave tople sanitarne vode ter naprav za generacijo toplote in hladu;
 • izvedba meritve zrakotesnosti stavbe;

in ostali stroški, povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

V primeru gradnje stavbe »na ključ« lahko upravičeni stroški dosegajo največ 50% pogodbene vrednosti gradnje nove stavbe. V primeru nakupa stavbe lahko upravičeni stroški dosegajo največ 50% stroškov nakupa stavbe, v primeru nakupa nedokončane stavbe pa tudi vse dodatne stroške, ki so potrebni za dokončanje stavbe. Stroški izdelave projektne dokumentacije, nadzora, zunanje ureditve ipd. niso upravičeni stroški. Upravičen strošek za ukrep C je vrednost nakupa stanovanja, navedena na prodajni pogodbi.

C – nakup stanovanja v novi ali prenovljeni skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi

 • Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za največ 80 m2 neto ogrevane in prezračevane površine stanovanja, opredeljene v projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje (PZI) oziroma v prodajni pogodbi, in znaša: 100 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stanovanja v novi tri- in večstanovanjski stavbi in novi prizidavi k celovito prenovljeni starejši tri- in večstanovanski stavbi; 150 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stanovanja v celovito prenovljeni starejši tri- in večstanovanjski stavbi.

Za dodatne informacije glejte spodnji dokument.

Prijave so možne do porabe sredstev.

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *