Sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale
Kategorija: Znanost
Izdajatelj:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost

Spletna stran: http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/22/razpis-NKFIH-2…
Celotni budžet:
Rok za oddajo: 17.03.2022
Podelitev min-max: 0 € – 100.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: projekti, raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije
Zanimiv razpis?

Sofinanciranje slovenskega dela skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu NKFIH (gl. povezavo), kot skupni raziskovalni projekt, v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. 

Cilj je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojno sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne madžarsko slovenske raziskovalne projekte.

 

Upravičeni prijavitelji so raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi agencije. 

  • Vodja raziskovalnega projekta mora imeti doktorat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti za vodjo raziskovalnega projekta.
  • itd.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Če pri prijavi sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj matična RO. 

Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.

Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela slovenski del madžarsko slovenskih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja NKFIH pozitivno ocenjeni in pri katerih bo NKFIH sofinancirala madžarski del, do največ 350.000,00 EUR novih sprejetih obveznosti letno.

Slovenski del skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR letno.

Prijave so možne do 17. marca 2022, do 14. ure.

Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je lahko največ tri leta.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *