Sofinanciranje slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale, Podjetja
Kategorija: Znanost
Izdajatelj:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost

Spletna stran: http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/22/razpis-WEAVE-S…
Celotni budžet:
Rok za oddajo: 01.04.2022 Več rokov
Podelitev min-max: 0 € – 100.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: raziskovalci, raziskovalne organizacije, sodelovanje
Zanimiv razpis?

Cilj je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte. 

V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta švicarski in slovenski vodja raziskovalnega projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi avstrijski (FWF), valonski (FNRS), flamski (FWO), češki (GAČR), hrvaški (HRZZ), luksemburški (FNR), nemški (DFG), poljski (NCN) ali švedski (FORMAS) vodja projekta. 

Prijavo lahko oddajo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi ARRS. 

  • Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri ARRS.
  • Vodja raziskovalnega projekta mora imeti doktorat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti za vodjo raziskovalnega projekta.
  • Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno z veljavnimi pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2022.

Glede drugih pogojev glejte uradno spletno stran.

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.

Prijava skupnega dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora biti oddana na razpis, ki ga objavi SNSF. Slovenski in švicarski del, v primeru tristranskega raziskovalnega projekta pa tudi del skupnega raziskovalnega projekta partnerskih agencij, morata/jo biti ozko povezana/i in komplementarna/i, znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden. Skupna prijava dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje pri SNSF.

Slovenski del dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 75.000 EUR letno v primeru, da raziskovalni projekt traja štiri leta in 100.00 EUR letno v primeru, da raziskovalni projekt traja tri leta.

Prijava se šteje za pravočasno, če v papirni obliki prispe na naslov ARRS do vključno 1. aprila 2022 do 14. ure oziroma v drugem roku do 3. oktobra 2022 do 14. ure. 

Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je lahko največ štiri leta.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *