Sofinanciranje programa za gibalno ovirane osebe

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Družba, Zdravje
Izdajatelj:

Občina Kamnik

Spletna stran: https://www.kamnik.si/index.php?t=Razpis&id=4301 …
Celotni budžet: 14.000
Rok za oddajo: 15.12.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: invalidi, občinski
Zanimiv razpis?

Gre za sofinanciranje programa za gibalno ovirane osebe v letu 2022. 

Ciljna skupina so uporabniki, ki zaradi invalidnosti potrebujejo pomoč pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih ne morejo izvajati sami. Program jim bo omogočal opolnomočenje in vključenost v center za gibalno ovirane osebe. 

Prijave lahko oddajo: neprofitne, nevladne organizacije po veljavnem Zakonu o humanitarnih organizacijah (Ur.l. RS, št. 98/03 in 61/06-Zdru-1), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

  • imajo status humanitarne nevladne organizacije ali status invalidske nevladne organizacije ali status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva oziroma so registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in je delovanje na področju socialnega varstva določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije;
  • imajo registrirano dejavnost za opravljanje socialno humanitarne dejavnosti, in sicer za dejavnost SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti;
  • prijavljeni program spada v vsebino iz druge točke tega razpisa;
  • imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje dejavnosti;
  • imajo zagotovljene prostorske pogoje za delovanje in so le-ti dostopni invalidom;
  • imajo finančno ovrednoten program, ki je predmet razpisa;
  • prijavitelj bo vodil evidenco in dokumentacijo o delu z uporabniki in obsegu dela ter jo hranil skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov;
  • prijavitelj predloži pisno izjavo, da bodo sredstva porabljena v skladu s pogodbo.

Ni dodatnih informacij

Sredstva se gibljejo v višini 14.000 EUR.

Vloge morajo biti oddane do najkasneje 15. decembra 2021.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.