Sofinanciranje programa za gibalno ovirane osebe

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Družba, Zdravje
Izdajatelj:

Občina Kamnik

Spletna stran: https://www.kamnik.si/index.php?t=Razpis&id=4301 …
Celotni budžet: 14.000
Rok za oddajo: 15.12.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: invalidi, občinski
Zanimiv razpis?

Gre za sofinanciranje programa za gibalno ovirane osebe v letu 2022. 

Ciljna skupina so uporabniki, ki zaradi invalidnosti potrebujejo pomoč pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih ne morejo izvajati sami. Program jim bo omogočal opolnomočenje in vključenost v center za gibalno ovirane osebe. 

Prijave lahko oddajo: neprofitne, nevladne organizacije po veljavnem Zakonu o humanitarnih organizacijah (Ur.l. RS, št. 98/03 in 61/06-Zdru-1), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

  • imajo status humanitarne nevladne organizacije ali status invalidske nevladne organizacije ali status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva oziroma so registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in je delovanje na področju socialnega varstva določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije;
  • imajo registrirano dejavnost za opravljanje socialno humanitarne dejavnosti, in sicer za dejavnost SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti;
  • prijavljeni program spada v vsebino iz druge točke tega razpisa;
  • imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje dejavnosti;
  • imajo zagotovljene prostorske pogoje za delovanje in so le-ti dostopni invalidom;
  • imajo finančno ovrednoten program, ki je predmet razpisa;
  • prijavitelj bo vodil evidenco in dokumentacijo o delu z uporabniki in obsegu dela ter jo hranil skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov;
  • prijavitelj predloži pisno izjavo, da bodo sredstva porabljena v skladu s pogodbo.

Ni dodatnih informacij

Sredstva se gibljejo v višini 14.000 EUR.

Vloge morajo biti oddane do najkasneje 15. decembra 2021.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *