Razvoj inovativnih in v prihodnost usmerjenih obrambnih rešitev

 

Ciljne organizacije: MSP, Podjetja, Zagonska
Kategorije: Znanost
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Budget razpisa: 36.000.000
Rok prijave: 09.12.2021
Podelitev min-max: 0 € – 4.000.000 €
Lastna udeležba: 0%
Ključne besede: European Defence Fund, inovacije, razvoj
Zanimiv razpis?

Evropski obrambni sklad (EDF) je pobuda Komisije za podporo skupnim raziskavam in razvoju na področju obrambe ter spodbujanja inovativne in konkurenčne obrambne industrije.

Pričakuje se predloge na naslednjo temo:

EDF-2021-OPEN-D-SME: Development of innovative and future-oriented defence solutions

Razvoj inovativnih in v prihodnost usmerjenih obrambnih proizvodov in tehnologij je v veliki meri odvisen od inovacijske zmogljivosti malih in srednje velikih podjetij (MSP). Ta razpis je namenjen MSP in usmerjen v razvoj vseh inovativnih obrambnih proizvodov, rešitev in tehnologij.

Ciljna vrsta prosilcev: MSP, ki tvorijo konzorcij

Merila za upravičenost se delijo na dve vrsti, ne glede na dodatne upravičene pogoje, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

Merila upravičenosti za subjekte, vključene v ukrep;

Prejemniki in podizvajalci, vključeni v ukrep, vključno z njihovo upravljavsko strukturo ter njihovo infrastrukturo, objekti, sredstvi in viri, ki se uporabljajo za namene ukrepa, ki ga podpira sklad, morajo biti ustanovljeni v:

  • državah članicah Evropske unije (EU), vključno z njihovimi najbolj oddaljenimi regijami, ter ozemlji ČDO
  • državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino, ki so članice Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), v skladu s pogoji iz Sporazuma o EGP (pridružene države), razen če so te članice izstopile iz ERS.

Za namene ukrepa, ki ga podpira Sklad, prejemniki in podizvajalci  vključeni v ukrep, ne smejo biti pod nadzorom nepridružene tretje države ali subjekta iz nepridružene tretje države.

Merila upravičenosti za predlagani ukrep;

  • Predlog se šteje za upravičenega le, če je predlagani ukrep v skladu z  splošnimi cilji razpisa (glejte poglavje 1 razpisne dokumentacije), obravnava področje uporabe in zajema  ciljne dejavnosti, opisane v temi, na podlagi katere je bil predlog predložen, kot  je navedeno v poglavju 2 razpisne dokumentacije, torej obravnava nove obrambne proizvode in tehnologije ali nadgradnjo obstoječih.

Zahtevan konzorcij!

Konzorcij, ki se prijavlja za financiranje v okviru razpisa EDF-2021-OPEN-D, mora biti sestavljen samo iz malih in srednje velikih podjetij (MSP).

Pravne osebe, ki niso MSP, lahko sodelujejo pri ukrepu (kot podizvajalci), vendar ne morejo biti del konzorcija.

Sredstva prejmejo le projekti sodelovanja, ki vključujejo vsaj tri upravičene subjekte iz vsaj treh držav članic ali pridruženih držav.

Vlagatelji morajo ustanoviti konzorcij in imenovati enega od njih za koordinatorja. Koordinator mora biti glavna kontaktna točka med člani konzorcija v odnosih s Komisijo. Koordinator bo kot tak opredeljen v sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Člani konzorcija, ki sodelujejo pri ukrepu, morajo skleniti notranji sporazum, ki določa njihove pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem ukrepa v skladu s sporazumom o nepovratnih sredstvih. Notranji sporazum mora vključevati tudi dogovore o pravicah intelektualne lastnine in varnosti informacij v zvezi z izvajanjem ukrepa.

Predviden proračun znaša 36.000.000 EUR.

Višina sredstev na predlog znaša 4.000.000 EUR.

Za vsakega člana konzorcija in vsako povezano pravno osebo bo sklepanje podizvajalskih pogodb strogo omejeno na 30%. Stroški podizvajalcev, ki presegajo 30%, bodo povzročili zavrnitev predloga.

V okviru razpisa se bo predvidoma financiralo več predlogov.

Stopnja financiranja je opredeljena v razpredelnici, na strani 205, razpisne dokumentacijie. Raziskave bodo po večini financirane do 100% upravičenih stroškov, razvoj pa do 90%. 

Predloge je potrebno oddati do 9. decembra 2021 do 17:00 bruseljski čas.

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *