Predfinanciranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij

 

Ciljne organizacije: MSP, Neprofitne, Podjetja, Velika
Kategorije: Družba, Gospodarstvo
Izdajatelj:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Spletna stran: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=2021016200007 &#…
Budget razpisa: 4.806.192
Rok prijave: 31.12.2021 Do porabe sredstev
Podelitev min-max: 5.000 € – 250.000 €
Lastna udeležba: 20%
Ključne besede: posojila
Zanimiv razpis?

Program PF je namenjen dodeljevanju spodbud v obliki ugodnih premostitvenih posojil, ki so namenjena vlagateljem, ki so uspešno kandidirali na javnih razpisih za evropska sredstva. Spodbuda premošča vrzel do izplačila evropskih sredstev.

Program ANS je namenjen dodeljevanju spodbud projektom na območju, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost. Spodbude so usmerjene v ustvarjanje gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti in hitrejšemu razvoju območij obeh skupnosti.

Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi, na območju Republike Slovenije ter avtohtonih narodnih skupnosti.

Drugi javni razpis – PF1, PF3, ANS

Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF1.2: Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot: 

 • javni zavod,
 • zavod,
 • zavod v zasebni lasti,
 • javni raziskovalni zavod,
 • skupnost zavodov,
 • zbornica,
 • gospodarska zbornica,
 • javni sklad,
 • sklad,
 • društvo, zveza društev,
 • ustanova
 • ostale organizacije, …

Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF3.2: Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba:

 • družba z neomejeno odgovornostjo
 • komanditna družba
 • družba z omejeno odgovornostjo
 • delniška družba
 • komanditna delniška družba
 • evropska delniška družba, …

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le ta podlaga za črpanje.

Glejte razpisno dokumentacijo spodaj, za podrobne informacije. Stran 20 in 21.

Ni dodatnih informacij

Skupna višina sredstev: 4.806.192 EUR

Sredstva se dodeljujejo kot posojilo.

Stopnja financiranja 80%. Najnižja možna zaprošena vrednost sredstev je 5.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 150.000 EUR.

 • Za vlagatelje z bonitetno oceno enako ali višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja neto dolg na EBITDA največ 5,00 (po bilančnih podatkih na 31. 12. 2020), je najvišja zaprošena vrednost 250.000 EUR.

Glede vseh pogojev financiranja, dodelitve sredstev, stopnje ter pogojev posojila glejte spodnji dokument.

Vloge lahko oddate od 25. 10. 2021 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2021.

Pogoji za prijavitelje:

 • Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
 • Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
 • Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov za leto 2020, ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vlagatelj priložiti k vlogi. Ne glede na predhodne navedbe, mora vlagatelj obvezno priložiti tudi finančne izkaze najmanj za prvo polletje tekočega leta.
 • Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz sistema Ebonitete.si, najmanj 5,00.
 • itd.

Izčrpen seznam pogojev je dostopen v spodnjem dokumentu.

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *