Javni poziv za predstavnike ustanovitelja v Domu na Krasu

 

Ciljne organizacije: Ostale
Kategorija: Družba, Notranje zadeve
Izdajatelj:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-predstavni…
Celotni budžet:
Rok za oddajo: 17.02.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: javni zavod, socialno varstvo, zaposlovanje
Zanimiv razpis?

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti javno poziva zainteresirane kandidate za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega zavoda Dom na Krasu. 

 

Kandidati, ki bodo oddali prijavo, morajo izkazati izpolnjevanje naslednjih pogojev: 

 • najmanj višjo izobrazbo (VI. raven SOK / V. raven EOK);
 • ni poklicni funkcionar;
 • kandidat ne sme biti hkrati član v dveh organih nadzora ali upravljanja pravnih oseb javnega sektorja, v katerih vlogo ustanovitelja v imenu RS izvršuje Vlada RS, in hkrati član v dveh nadzornih svetih ali upravnih odborih gospodarskih družb, ki so v večinski neposredni ali posredni lasti RS in
 • ni v poslovnem razmerju z javnim zavodom, za katerega kandidat je (na primer dobavitelj blaga ali storitev za javni zavod, vključujoč svetovalne in revizorske storitve).

Pri izbiri kandidatov se bodo poleg zgoraj navedenih pogojev upoštevali tudi naslednji kriteriji:

 • zaželena strokovna znanja in izkušnje s področja socialnega varstva, financ in prava;
 • zaželena znanja s področja vodenja in upravljanja;
 • poznavanje in izkušnje s področja delovanja javnih zavodov;
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj;
 • poznavanje socialne problematike v lokalnem okolju;
 • ugled in aktivnost v lokalnem okolju (prostovoljstvo).

Od kandidata se pričakuje še:

 • splošna razgledanost in druga uporabna znanja;
 • komunikacijske sposobnosti;
 • sposobnost timskega dela.
Ni dodatnih informacij

Ni dodatnih informacij

Rok za prijavo 17. februar 2022, do 15. ure. 

Kandidati pošljejo vlogo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni poziv – šifra 0142-34/2021« in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, Ljubljana.

K prijavni vlogi morajo kandidati priložiti: 

 • življenjepis v predpisani obliki (EUROPASS življenjepis);
 • izjavo, da ustrezajo posebnim kriterijem za imenovanje;
 • izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov, vendar izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja (izjava je priloga 3 tega javnega poziva);
 • predstavitveno pismo:
 • interes zaradi katerega se kandidat vključuje v postopek,
 • dosedanje izkušnje na področju dela socialnovarstvenih in drugih javnih zavodov,
 • sposobnosti (organizacijske, komunikacijske, poslovodske sposobnosti za delo v svetu zavoda).

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.