Notice: Undefined index: taxonomy in /home/customer/www/grantly.eu/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Izgradnja kolesarske povezave v občini Kamnik

 

Ciljne organizacije: Podjetja
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Občina Kamnik

Spletna stran: https://www.kamnik.si/index.php?t=Razpis&id=4291 …
Budget razpisa:
Rok prijave: 08.12.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba: %
Ključne besede: infrastruktura, javno naročilo, občinski
Zanimiv razpis?

Gre za izgradnjo kolesarske povezave Kamnik – Godič.

Prijave lahko oddate gospodarski subjekti.

  • Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
  • Na dan oddaje ponudbe ponudnik nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, prav tako ni imel blokiranega nobenega računa v zadnjih 90-ih dneh pred rokom za oddajo ponudb.
  • Zagotovljene morajo biti ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti (mehanizacijo, opremo in kader) za kakovostno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku.
  • itd.

Za več informacij glejte dokumentacijo spodaj.

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov. V razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa, ter kateri posel (iz popisa del) in za kakšno ceno vsak partner prevzema. 

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV. Pravilo v primeru dveh ponudb z enako najnižjo ponudbeno ceno: naročnik bo kot ugodnejšo ponudbo izbral tisto, ki je na Portal e-JN prispela prej. 

Prijave morajo biti oddane do 8. decembra 2021, do 9. ure.

Drugi pogoji: ponudnik mora zagotoviti, da ni povezan s funkcionarjem ali družinskim članom funkcionarja naročnika na način, ki je določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *