Investicije v vodovodne sisteme

 

Ciljne organizacije: Občine
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Ministrstvo za okolje in prostor

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodelitev…
Celotni budžet: 53.700.000
Rok za oddajo: 31.12.2023 Do porabe sredstev
Podelitev min-max: 100.000 € – 1.000.000 €
Lastna udeležba*: 50%
Ključne besede: infrastruktura, pitna voda, vodovodni sistemi
Zanimiv razpis?

Šlo bo za investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev, iz načrta za okrevanje in odpornost. 

Predmet razpisa so naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo.

Cilj sofinanciranj so zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode. Izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme, ki oskrbujejo pod 10.000 prebivalcev na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar pa ta še ni zagotovljena. 

Namen podpore in vrste naložb:

 • Gradnja novih sistemov s pitno vodo s pridobljenimi pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev, s povprečno porabo energije pod 0,5 kWh, infrastrukturnemu indeksu uhajanja vode (ILI) 1,5 ali manj. 
 • Zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo in zaščito vodnih virov (trajnost oskrbe, vodne količine). Posledično boljša energetska učinkovitost sistemov s pitno vodo in večja varnost pri uporabi.
 • Zagotoviti oskrbo s kakovostno in varno pitno vodo (zdravstveno ustrezna pitna voda).
 • Izboljšati dostop do pitne vode in izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar ta še ni zagotovljena na območjih s sistemom pod 10.000 prebivalcev. 

Cilji, ki jih mora doseči projekt ob zaključku:

 • Gradnja novega sistema s pitno vodo mora zagotavljati indeks uhajanja vode (ILI) 1,5 ali manj ali pa doseči povprečno porabo energije na celotnem sistemu pod 0,5 kWh.
 • Izdelan energijski certifikat pooblaščene družbe je obvezna priloga ob zaključku investicije.
 • Merilni sistem pretokov vode mora biti skladen z Uredbo o oskrbi s pitno vodo.
 • Vodovodni sistem mora biti v upravljanju javnih gospodarskih služb (JGS).
 • Pridobljeno uporabno dovoljenje.

Upravičenec do subvencije – Investitor 

Za namen operacije, je skladno z 12. členom UIMOO končni prejemnik finančne podpore oziroma investitor lahko lokalna (samoupravna) skupnost – občina, ki upravlja z vodovodnim sistemom oziroma vodilna občina v projektu, ki se z ostalimi občinami dogovori o izvajanju projekta na vodovodnem sistemu, ki leži med občinami. Za potrebe izvajanja projekta izgradnje vodovodnega sistema, občine sklenejo medobčinsko pogodbo o načinu izvajanja, skupnega sofinanciranja projekta in upravljanja vodovodnega sistema, ki je v celoti v občinski lasti. 

Ni dodatnih informacij

Sredstva namenjena temu razpisu so v višini 53,7 milijona evrov. 

Način sofinanciranja projekta in upravičeni stroški:

 • Projekt se sofinancira v višini 50% iz sredstev sklada NOO.
 • Minimalna višina dodeljenih sredstev je 100.000 EUR, maksimalna pa 1.000.000 EUR. Spodnja meja vrednosti projekta za sofinanciranje je  200.000 EUR
 • Upravičeni so stroški izgradnje nove infrastrukture sistemov za pitno vodo s pridobljenimi pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji.
 • Na celotnem vodovodnem sistemu so upravičeni tudi stroški novih merilnih sistemov in centralni nadzorni sistem za nadzor kvalitete vode in optimalno upravljanje z vodovodnim sistemom. Merilni sistem mora po končanem projektu zagotavljati izračun vodne bilance, skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo.
 • Upravičeni so stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.
 • Skladno z gradbenim zakonom je upravičen strošek gradbeni nadzor.
 • Vsi upravičeni stroški v projektu so morali nastati po 20.2.2020, kar se izkazuje z datumom računov. Vsi stroški, ki so nastali pred tem datumom, niso upravičeni do sofinanciranja.
 • DDV ni upravičen strošek.

Prijave morajo biti oddane do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.decembra 2023. 

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *