Notice: Undefined index: taxonomy in /home/customer/www/grantly.eu/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

 

Ciljne organizacije: MSP, Podjetja
Kategorija: Podjetništvo
Izdajatelj:

Slovenski podjetniški sklad

Spletna stran: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=136 &#…
Budget razpisa: 250.000
Rok prijave: 31.03.2023 Do porabe sredstev
Podelitev min-max: 1.000 € – 2.500 €
Lastna udeležba: 40%
Ključne besede: vavčer
Zanimiv razpis?

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih. 

Sofinancirali se bodo upravičeni stroški tržnih raziskav, pri čemer se kot tržna raziskava po tem pozivu šteje proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu, ki so pridobljeni pretežno iz primarnih virov podatkov (ankete, intervjuji, opazovalne študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s ciljem: 

 • identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja, 
 • ocene ustreznosti izdelkov ali storitev prijavitelja za potrebe tujega trga, 
 • priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev prijavitelja potrebam tujega trga, 
 • identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu. 

Rezultat izvedene tržne raziskave je strukturiran prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem trgu. 

Sredstva za raziskave tujih trgov lahko podjetja pridobite 1-krat v obdobju od 2021 do 2023. 

Vlogo lahko oddate mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Splošni pogoji za kandidiranje so:

 • Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega, po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega javnega poziva se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in družbenik ali delničar gospodarske družbe ter ustanovitelj zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage za zavarovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na podlagi 16. člen ZPIZ-2). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.
 • Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva, Slovenskega podjetniškega sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva.
 • Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge).
 • Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti.

Več o splošnih pogojih si lahko preberete v razpisni dokumentaciji spodaj.

Ni dodatnih informacij

Višina sredstev, ki je na razpolago znaša 250.000 EUR.

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo upravičenc.

Minimalna višina subvencije je 1.000 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500 EUR. 

Strošek DDV ni upravičen strošek. 

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. marec 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. september 2023. 

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. 

Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Posebni pogoji za prijavitelje:

 • Do sredstev so upravičeni MSP, ki bodo imeli na dan oddaje vloge na ta javni poziv, sedež na območju Republike Slovenije. Sedež mora biti vpisani v Poslovni register Slovenije.

Pogoji za projekt:

 1. Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta (t.j. do oddaje zahtevka) najmanj 1 zaposlenega.
 2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih. Prijavitelj lahko izbere le svetovalca, ki ima v katalogu vpisane reference za tisti trg, za katerega bo prijavitelju izdelal tržno raziskavo, ki bo predmet sofinanciranja po javnem pozivu. Katalog zunanjih svetovalcev vodi Slovenski podjetniški sklad.
 3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 4. Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) še ni presegel kvote največ 10 tržnih raziskav (ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu) v koledarskem letu v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
 5. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.
 6. Tržna raziskava ne sme biti izdelana pred oddajo vloge na ta javni poziv

Izčrpen seznam pogojev vam je na voljo v razpisni dokumentaciji spodaj.

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *