Izbira raziskovalnih projektov CRP 2021

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale
Kategorija: Digitalizacija
Izdajatelj:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Spletna stran: http://www.arrs.si/sl/progproj/crp/razpisi/21/razp-crp-21.as…
Celotni budžet: 5.730.000
Rok za oddajo: 28.06.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: projekti, raziskave
Zanimiv razpis?

CRP 2021 temelji na strateških ciljih, opredeljenih v Strategiji Republike Slovenije 2030. 

Gre za izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije. 

Področja javnega interesa raziskovalnih projektov so: 

  • Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
  • Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
  • Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje,
  • Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje,
  • Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Težišča in sklopi so razložena podrobno na uradni spletni strani.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki jih vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti.

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Pravilniku o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP), Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16 – v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih)

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.

Okvirna višina sredstev 5.730.000 EUR.

Sredstva so podrobneje opredeljena na uradni spletni strani.

Prijave je potrebno oddati do 28. junija 2021, v elektronski obliki, do 14:00 ure.

Komisija za odpiranje prijav bo dejavna 30. 6. 2021 ob 10. uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Prijavitelji bodo o izboru projektov obveščeni predvidoma v avgustu 2021.

Predviden začetek izvajanja projektov je 1. 9. 2021. Projekti praviloma trajajo od 12 do 24 mesecev. Izjemoma lahko projekti trajajo do 36 mesecev, kar je v prijavi potrebno posebej utemeljiti.

 

Kriteriji, merila in dodatni pogoji so podrobno opisani na uradni spletni strani razpisa.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *