Izvedba projekta: Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale, Podjetja
Kategorija: Družba
Izdajatelj:

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objava-211210…
Celotni budžet: 79.300
Rok za oddajo: 28.12.2021
Podelitev min-max: 0 € – 79.300 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: civilna družba
Zanimiv razpis?

Predmet razpisa je izvajanje programa »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«, s katerim se osebam z mednarodno zaščito ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav) v prvih dveh letih od pridobitve statusa, in osebam s priznano mednarodno zaščito, ki so status pridobile pred 9. 11. 2021, ter članom njihovih družin, v prvih treh letih od pridobitve statusa, zagotovi program pomoči, s katerim bo omogočena celostna obravnava. 

Program predvideva izvedbo tečaja spoznavanja slovenske družbe, operativne pomoči pri reševanju življenjskih situacij ter različnih integracijskih aktivnosti in učne pomoči. 

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje le posameznega dela predmeta razpisa oz. posameznega dela programa. 

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

  • so registrirane pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS ali  imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in integracijo,
  • nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
  • izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine,
  • nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež.

Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU, že sofinanciranih projektov.

Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.

Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.

Skupina prijaviteljev lahko predloži skupno ponudbo.

V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno vlogo, mora ta skupina prijaviteljev v vlogi predložiti:

  • Pravni akt o skupni izvedbi projekta (npr. pogodba o sodelovanju).
  • Zahtevana dokazila v skladu s točko 8. Obvezna vsebina vloge. Dokazila, ki se nanašajo neposredno na posameznega prijavitelja skupne vloge, morajo biti v vlogi predložena za vsakega prijavitelja posebej, in sicer: Splošna izjava prijavitelja projekta (priloga IV/2), Pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (za pravno osebo) (priloga IV/3a), Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (za fizične osebe) (priloga IV/3b), Izjava prijavitelja projekta – DDV (priloga IV/4) ter dokazila iz točke 8.3. Za ostala zahtevana dokazila iz točke 8 ni potrebno, da so v vlogi predložena za vsakega prijavitelja posebej, biti pa morajo parafirana s strani vseh prijaviteljev skupne vloge.

Okvirna višina sredstev znaša 65.000 EUR brez DDV (oziroma 79.300 EUR).

Vloga se šteje za pravočasno prispelo, če jo naročnik prejme 28. decembra 2021 najkasneje do 12.00 ure. 

Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2022  oz. do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta.

Zahteve glede kadrov oz. oseb, ki bodo izvajale aktivnosti projekta:

  • Oseba, ki bo opravljala vodenje projekta, mora izpolnjevati naslednje pogoje: ima doseženo najmanj visokošolsko (VII. stopnja) izobrazbo oz. dokončan študij na I. stopnji (t.i. bolonjski študij), izkazuje pasivno znanje angleškega jezika, predloži vsaj eno pozitivno referenco za sodelovanje oz. vodenje projekta v zadnjih 3 letih. Na projektu je sodelovala najmanj 4 mesece.
  • Osebe, ki bodo izvajale 1. in 2. del projekta, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in izkazujejo pasivno znanje angleškega jezika.
  • Osebe z begunsko izkušnjo morajo izpolnjevati naslednje pogoje: znanje slovenskega jezika morajo izkazovati vsaj na nivoju B1 po evropski jezikovni lestvici CEFR. Izpit iz slovenskega jezika ni pogoj, in/ali izkazujejo pasivno znanje angleškega jezika.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *