Izplačilo finančnega prispevka za raziskave in inovacije Horizon projekta

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Znanost
Izdajatelj:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Spletna stran: http://www.arrs.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/21/razpis-obzorje-…
Celotni budžet: 500.000
Rok za oddajo: 30.11.2021 Do porabe sredstev
Podelitev min-max: 1.000 € – 2.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: Horizon, raziskave
Zanimiv razpis?

Izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Horizon Europe 2020.

Upoštevajo se razpisi Obzorje Evropa za Steber 1 in Steber 2, ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh.

Na javni razpis se lahko prijavijo: raziskovalne organizacije

Ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

Za projekte v sklopu Horizon 2020 je zahtevano partnerstvo.

Predvideni obseg sredstev znaša okvirno 500.000 EUR. 

Agencija bo v okviru javnega razpisa za stroške priprave in prijave projekta izplačala enkratni finančni prispevek v znesku: 2.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, ki ga je prijavitelj prijavil kot koordinator v mednarodnem konzorciju (vsaj tri različne raziskovalne organizacije iz vsaj treh različnih držav EU oziroma pridruženih držav OP).

Ali kot koordinator v nacionalnem konzorciju, kadar razpis Evropske komisije predvideva nacionalni konzorcij; 1.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, pri katerem prijavitelj sodeluje kot sodelujoča organizacija v konzorciju, oziroma je prijavil projekt samostojno, kadar razpis Evropske komisije predvideva enega samega prijavitelja.

Predvideni čas izvajanja financiranje je do 30. novembra 2021 oziroma do porabe sredstev.

Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *