Financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2021

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Gospodarstvo, Izobraževanje
Izdajatelj:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Spletna stran: http://www.arrs.si/sl/progproj/rprog/razpisi/21/razpis-konce…
Celotni budžet: 3.710.000
Rok za oddajo: 22.04.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: raziskave
Zanimiv razpis?

Javni razpis je namenjen raziskovalnim organizacijam, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo) in izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje.

RO s koncesijo, ki izvaja raziskovalni program, katerega obdobje financiranja se izteče 31. 12. 2021, lahko na javni razpis odda prijavo za nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), in sicer največ za obseg sproščenih sredstev raziskovalnega programa v letu 2021.

RO s koncesijo lahko za raziskovalni program oziroma programe, ki se mu oziroma se jim v letu 2021 ne zaključi obdobje financiranja, s prijavo na javni razpis (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«) predlaga preoblikovanje raziskovalnih programov, tako da raziskovalni program oz. programe:

  • priključi h kateremu od drugih raziskovalnih programov (združitev raziskovalnih programov) ali
  • razdeli na dva ali več novih raziskovalnih programov (razdružitev raziskovalnega programa) ali
  • preoblikuje na drug način.
VedaRaziskovalni programi RO s koncesijo – sproščena sredstva v letu 2021         (v %)
Naravoslovje30
Tehnika7
Medicina38
Biotehnika4
Družboslovje12
Humanistika9
Skupaj100

 

Javni razpis je namenjen raziskovalnim organizacijam, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije in izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Pravilnikom o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti in Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20). Za podrobnejše pogoje glej razpisno dokumentacijo.

Ni dodatnih informacij

Krijejo se vsi stroški v skladu z merili za določanje obsega.

01 2021, lahko na javni razpis odda prijavo za nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), in sicer največ za obseg sproščenih sredstev raziskovalnega programa v letu 2021, pri čemer se ne upošteva obsega povečanja raziskovalnih ur, odobrenih na podlagi Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19, izvedenega v letu 2020, kar mora prijavitelj upoštevati pri navedbi letnega obsega raziskovalnih ur raziskovalnega programa v 9
10 Oddaja prijav – način, oblika in rok Prijavitelj mora prijavo oddati v tiskani in elektronski obliki, in sicer: tiskano prijavo z vsemi izpolnjenimi obrazci (Obrazec 1A ali Obrazec 1B, Obrazec 2, Obrazec 3, Obrazec 4) in prilogami (Priloga 1 oziroma Priloga 2), navedenimi v 12
10 si, pri čemer obrazce oddajte v naslednjih oblikah in poimenovanjih: Obrazec 1A ali Obrazec 1B v obliki Word (
11 Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem
12 pdf (format Acrobat, 164KB) Vzorec izjave prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa (glede oddaje prijave): Izjava-programi
02 člena pravilnika o postopkih pri oddaji prijave za preoblikovanje raziskovalnega programa oz
02 točki prijavne vloge se ne upošteva obsega povečanja raziskovalnih ur, odobrenih na podlagi Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19, izvedenega v letu 2020
07 ZSA v postopku za določitev obsega financiranja za raziskovalne programe posamezne RO s koncesijo najprej ugotovi obseg sredstev raziskovalnih programov, ki so v postopku ocenjevanja (sproščena sredstva), pri čemer ZSA upošteva tudi rezultate morebitnega javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov, objavljenega v letu 2021
07 Sredstva, odobrena na podlagi Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19, izvedenega v letu 2020, se ne upoštevajo pri določitvi obsega sproščenih sredstev
08 Okvirni letni obseg sredstev se za realizacijo javnega razpisa poveča za obseg sredstev raziskovalnih programov, ki se jim financiranje v skladu s pogodbo o financiranju raziskovalnega programa ne izteče v letu 2021 in so predmet odobrenih preoblikovanih raziskovalnih programov ter za obseg povečanja financiranja raziskovalnih programov na podlagi rezultatov morebitnega javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov, objavljenega v letu 2021
08 Sredstva, odobrena na podlagi Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19, izvedenega v letu 2020, niso predmet tega javnega razpisa, ker so bila odobrena le za leti 2020 in 2021
08 Agencija pozove RO, da v roku, ki ni krajši od desetih delovnih dni od dneva oddaje poziva, agenciji sporoči, na katere druge raziskovalne programe RO, ki jih je mogoče povečati, predlaga prerazporeditev sredstev
 

03 V tabelah so za vede in posamezna področja navedeni pogoji za A1 minimalni in CI minimalni
03 Pogoji 5
03 Pogoji za vodjo raziskovalnega programa Pogoji za vodjo raziskovalnega programa so določeni v ZRRD, pravilniku o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št
03 Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov) izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov
03 Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za vedo: Ocena A A minimalni je naslednji: 1 – 1 Veda/področje A minimalni 1 Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija 0,5 Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1 Čisti citati CI – Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je naslednje (če področje ni navedeno v tabeli, se zanj uporablja vrednost, ki je določena za vedo): Veda/področje CI minimalni 1 H umanistika, Pravo, Narodno vprašanje Družboslovje, Arheologija, Geografija 5 Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport 15 Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija 50 Medicina, Biologija, Računsko intenzivne metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo, Energetika, 100 Materiali Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija 200 Pogoje za vodjo raziskovalnega programa iz tretjega in četrtega odstavka 5
05 Pogoji iz 5
05 Pogoji iz 5
05 Pogoji iz 5
05 Pogoji iz drugega odstavka 5
05 Kriteriji, kazalniki in merila za ocenjevanje prijav Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalniki, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja prijav raziskovalnih programov so definirani v pravilniku o postopkih in konkretizirani v metodologiji (v poglavjih A
 

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *