Grantly ima na razpolago trenutno 18 odprtih razpisov za "Euratom".


Rok: 18.01.22
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:15.09.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Znanost
Ključne bes.:Euratom, inovacije, nagrada, raziskovalci, raziskovalne skupine
Natečaj za nagrado EU SOFT za inovacije na področju raziskav in fuzije v okviru programa Euratoma za raziskave in usposabljanje. Nagrada za inovacije SOFT je namenjena spodbujanju in nagrajevanju odličnosti na področju inovacij, ki jih je mogoče najti v fuzijskih raziskavah, ter kakovosti sodelujočih raziskovalcev in industrije. Po uspešnih prvih štirih izdajah nagrade za inovacije SOFT,…
Rok: 20.10.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:28.07.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Euratom, Horizon, energija, inovacije, nagrada
Program Euratoma skupaj z ukrepi držav članic nenehno prispeva k ohranjanju visoke ravni usposobljenosti, ki temelji na zanesljivih in naprednih raziskavah. Komisija si v svojih prizadevanjih za nadaljnje sodelovanje z javnim in zasebnim sektorjem ter vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi na jedrskem področju prizadeva opredeliti morebitne prelomne inovacije na področju razvoja izdelkov in njihove dobavne verige,…
Rok: 07.10.21
Projekti do:600.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, energija
Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim rezultatom:strukturiranje dejavnosti tehnološke platforme za trajnostno jedrsko energijo (SNETP) in utrditev mrež na različnih tehnoloških področjih, ki jih zajema program Euratoma za raziskave in usposabljanje 2021-2025, s poudarkom na neenergetskih aplikacijah (prim. medicinske aplikacije ionizirajočega sevanja in izboljšanje optimizacije zaščite na tem področju);povezovanje različnih energetskih načrtov (jedrskih…
Rok: 07.10.21
Projekti do:250.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, raziskave, usposabljanje
Podpora bo namenjena konzorciju nacionalnih kontaktnih točk (NKT) na področjih raziskav in usposabljanja, ki jih pokriva program Euratoma. Cilj predlogov mora biti olajšanje nadnacionalnega sodelovanja med nacionalnimi kontaktnimi točkami, da se opredelijo in izmenjajo dobre prakse ter dvigne splošni standard podpore prosilcem v okviru programa. Predlog mora zajemati celotno trajanje programa. Dejavnosti bodo prilagojene naravi področja in…
Rok: 07.10.21
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, energija, tehnologija
Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k vsem naslednjim rezultatom:Analiza skupnih stroškov jedrske energije ob upoštevanju jedrskega gorivnega cikla ter gradnje in razgradnje jedrskih elektrarn, pa tudi ocena prispevka jedrske energije k podnebno nevtralnemu energetskemu sistemu EU do leta 2050;Analiza različnih razsežnosti družbenega dojemanja jedrske energije in priprava priporočil o vključevanju zainteresiranih strani (vključno…
Rok: 07.10.21
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi, Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, usposabljanje
Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k vsem naslednjim rezultatom:Podroben vpogled v evropske človeške vire na jedrskem področju – sedanje potrebe, vrzeli in prihodnje perspektive, vključno z nedavnimi in načrtovanimi ukrepi držav članic – v smislu ponudbe (akademska sfera) in povpraševanja (upravljavci jedrskih elektrarn in raziskovalnih reaktorjev, dobavitelji, upravljavci prenosnih omrežij, regulatorji, medicinske in…
Rok: 07.10.21
Projekti do:9.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Euratom, Horizon
Cilj je spodbujati in izboljšati dostop do infrastruktur, ki zagotavljajo bistvene in edinstvene storitve za evropsko raziskovalno skupnost in so običajno zunaj dosega posameznih laboratorijev, da bi pospešili raziskave na vseh področjih (razen fuzijskih raziskav, ki jih izvaja evropsko partnerstvo na področju fuzijskih raziskav).
Rok: 07.10.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon
Rezultati projekta naj bi prispevali k nekaterim od naslednjih rezultatov:predstavitev konceptov in aplikacij jedrskih in sevalnih tehnologij, ki presegajo njihova tradicionalna področja izvajanja, ter raziskovanje njihovega tržnega potencialaprikaz uporabe inovativnih tehnologij, ki so na voljo v nejedrskih sektorjih, za izboljšanje jedrske varnosti in varne uporabe ionizirajočega sevanjaprikaz dodane vrednosti medsektorskih proizvodov, standardov in/ali storitev, v…
Rok: 07.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon
Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim rezultatom:Razvoj inovativnih načinov proizvodnje terapevtskih in diagnostičnih radionuklidov v EU, pri čemer je treba preučiti reaktorske in alternativne metode, vključno s pospeševalniki, ter metode ločevanja/čiščenja, ob upoštevanju možnosti ravnanja z odpadki (EURAD) ter vprašanj jedrske varnosti in širjenja jedrskega orožja.Razvoj optimiziranih tarč za obsevanje, ki so medsebojno…
Rok: 07.10.21
Projekti do:30.000.000 €   Udeležba: 45%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, partnerstva
Raziskave na področju varstva pred sevanjem, ki se financirajo v okviru tega partnerstva, morajo zagotoviti rešitve in priporočila za zaščito ljudi in okolja pred potencialno škodljivimi učinki ionizirajočega sevanja, kot to zahteva Direktiva o temeljnih varnostnih standardih. Potreben je okrepljen multidisciplinarni pristop k raziskavam, inovacijam in vključevanju državljanov, da se nadalje razvije baza znanja in omogoči…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, okolje
S predlaganimi ukrepi je treba določiti ali pojasniti morebitne koristi in dodano vrednost bolj usklajenih in harmoniziranih pravil in standardov ter skupnih predelovalnih obratov med državami članicami.Izhodišče tega ukrepa bi bilo z vidika raziskav in razvoja, varnosti, okolja, sociale, gospodarstva in učinkovitosti, upošteval pa bi tudi potrebne pravne vidike (vključno z jedrsko odgovornostjo).K temu bi…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, energija
Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k vsem naslednjim rezultatom:Zagotavljanje zanesljivih, znanstveno utemeljenih postopkov upravljanja tritija varnostnim regulatorjem držav članic, organom za varstvo pred sevanjem in nosilcem odločanja na tem področju na ravni EU.Razvoj tehnologij za zmanjšanje pronicanja tritija pri viru, za zajemanje, shranjevanje in recikliranje tritija (npr. krožno gospodarstvo) pri obdelavi kovinskih odpadkov…
Rok: 07.10.21
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, energija
Rezultati projekta naj bi prispevali k nekaterim od naslednjih rezultatov:Predhodne varnostne ocene reaktorjev, katerih cilj je raziskati najhujša hipotetična zaporedja nesreč za vsako posamezno tehnologijo in po potrebi tudi z njimi povezane izvorne pogoje, da se omogoči primerjava ravni varnosti vseh tehnologij.Zagotavljanje znanstvene podlage in znanja za učinkovito usklajevanje in standardizacijo ocen, metodologij, kodeksov ali…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, energija, okolje
Za dopolnitev doseganja ciljev programa Obzorje Evropa, med drugim v okviru energetskega prehoda, sta potrebna znatno zmanjšanje emisij in dekarbonizacija industrij z visoko porabo energije ob hkratnem zagotavljanju oskrbe z dostopno, zanesljivo in nizkoogljično energijo. V nekaterih državah članicah bi lahko tehnologije jedrske soproizvodnje z neposrednim zagotavljanjem toplote in/ali vodika za različne namene ponudile potencialne…
Rok: 07.10.21
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, energija
Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k nekaterim od naslednjih rezultatov:Razvoj in kvalifikacija inovativnih rešitev materialov z večjo odpornostjo na korozijo, temperaturo in obsevanje za pričakovane pogoje delovanja naprednih cepitvenih tehnologij (vključno z raziskovalnimi reaktorji ali jedrskimi reaktorji SMR).Razvoj rešitev za presečne vidike materialov za fisijske in fuzijske tehnologije, modeliranje in zmanjšano aktivacijsko jeklo.Raziskovanje…
Rok: 07.10.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, energija
Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim rezultatom:Razvoj strategij za večkratno recikliranje izrabljenega jedrskega goriva iz lahkih reaktorjev LWR, zaprtje gorivnega cikla MOX in zmanjšanje radiotoksičnosti radioaktivnih odpadkov iz jedrskega goriva iz lahkih reaktorjev LWR.Raziskovanje možnosti recikliranja drugih elementov (ne le urana in plutonija) ter inovativnih vrst goriva.
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, energija
Predlagane raziskave morajo podpirati oceno varnosti in razvoj naprednih in inovativnih varnostnih zasnov reaktorjev in tehnologij za srednjo- in dolgoročno uporabo, vključno z raziskovalnimi reaktorji in majhnimi modularnimi reaktorji (SMR). Predlagane raziskave bi morale razviti zasnovo z lastnimi varnostnimi funkcijami, ki bi bile vključene v konkurenčno zasnovo elektrarne in bi izboljšale tudi zaščitne ukrepe, zmanjšale…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, energija
Da bi bili cilji programa doseženi, morajo biti predlagane raziskave usmerjene v razvoj znanja, orodij in smernic, ki podpirajo varno obratovanje obstoječih jedrskih elektrarn in raziskovalnih reaktorjev, vključno z dolgoročnim obratovanjem in upravljanjem goriva s povečanim izgorevanjem in obogatitvijo, ter omogočajo upravljavcem in upravnim organom odločitve na podlagi znanja. V raziskovalne predloge bi lahko vključili tudi…