Varna in zanesljiva mobilnost – Kohezijska ovojnica

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 150.000.000
Rok za oddajo: 19.01.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: 15%
Ključne besede: CEF, IPE, odpornost, parkirišča, prometna infrastruktura, transport, varnost
Zanimiv razpis?

Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 – prometni sektor. Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) podpira naložbe v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ter obnovo in nadgradnjo obstoječe. 

Splošni cilj programa je izgradnja, razvoj, posodobitev in dokončanje vseevropskih omrežij ob upoštevanju dolgoročnih zavez Unije za razogljičenje ter s tem prispevati k pametni, trajnostni in vključujoči rasti ter krepitvi teritorialne, socialne in okoljske gospodarske kohezije. 

Razpis zajema naslednje teme:

Vsaka prijava projekta v okviru razpisa mora obravnavati le eno od teh tem. Prijavitelji, ki želijo prijaviti več kot eno temo, morajo predložiti ločene predloge.

Da bi bili upravičeni do prijave, morate vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti):

  • biti pravne osebe (javni ali zasebni organi)
  • imeti sedež v eni od držav članic, ki so upravičene do financiranja iz Kohezijskega sklada.

Vlagatelji in povezani subjekti, se morate pred predložitvijo predloga, registrirati v registru udeležencev. Za potrditev boste morali naložiti dokumente, ki dokazujejo vaš pravni status in izvor.

Drugi subjekti lahko sodelujejo v drugih vlogah v konzorciju, na primer kot pridruženi partnerji, podizvajalci, tretje osebe, itd.

Za dodatne informacije glede upravičenosti glejte uradni dokument spodaj.

Razpoložljivi proračun razpisa znaša 150.000.000 EUR.

Proračun projekta: da bi zagotovili učinkovitost financiranja, se priporoča, da predložite vloge za projekte, katerih skupni zahtevani prispevek EU k upravičenim stroškom znaša najmanj 1.000.000 EUR. Zgornje omejitve pri dodelitvi sredstev ni.

Stroški bodo povrnjeni po stopnji financiranja, določeni v sporazumu o nepovratnih sredstvih, do največ 85%.

Prijave je potrebno oddati do 19. januarja 2022, do 17:00 ure (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *