Tehnična pomoč za pripravo SIP/SNAP

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Podeželje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija - LIFE

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 807.882
Rok za oddajo: 22.09.2021
Podelitev min-max: 0 € – 70.000 €
Lastna udeležba*: 40%
Ključne besede: LIFE, okolje, podnebne spremembe
Zanimiv razpis?

Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe.

Razpis zagotavlja finančno podporo za pripravo predloga strateškega integriranega projekta v okviru podprograma Krožno gospodarstvo in kakovost življenja na področjih krožnega gospodarstva, odpadkov, vode in zraka, z namenom izvedbe:

 • nacionalnih in regionalnih akcijskih načrtov za krožno gospodarstvo, nacionalnih in regionalnih načrtov za ravnanje z odpadki, načrtov upravljanja povodij in načrtov za kakovost zraka
 • na velikem teritorialnem obsegu
 • z vključitvijo vseh zadevnih zainteresiranih strani, vključno z usklajevalnim mehanizmom za financiranje podpornih dopolnilnih ukrepov, potrebnih za celovito izvajanje ciljnega načrta oziroma strategije.

Razpis je razdeljen na 3 področja.

 • LIFE-2021-TA-PP-NAT-SNAP — Technical Assistance preparation of SNAP
 • LIFE-2021-TA-PP-ENV-SIP — Technical Assistance preparation of ENV SIP
 • LIFE-2021-TA-PP-CLIMA-SIP — Technical Assistance preparation of CLIMA SIP

Vsaka prijava projekta v okviru razpisa mora obravnavati le eno od zgoraj navedenih tem. Prijavitelji, ki želijo prijaviti več kot eno temo, morajo predložiti ločen predlog za posameno tematsko področje.

Da bi bili upravičeni do sodelovanja, morajo biti vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti): pravne osebe (javni ali zasebni organi)

 • imeti sedež v eni od upravičenih držav, tj: državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO))
 • imeti sedež v eni od upravičenih držav, ki niso članice EU: biti morajo na seznamu držav EGP in držav, pridruženih programu LIFE ali države, s katerimi potekajo pogajanja o pridružitvenem sporazumu in kjer sporazum začne veljati pred podpisom sporazuma o dodelitvi sredstev
 • na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije
 • fizične osebe niso upravičene

Okvirna sredstva razpisa so v višini 807.882 EUR.

Sredstva so razdeljena po temah:

 • LIFE-2021-TA-PP-NAT-SNAP — Technical Assistance preparation of SNAP: 170.053 EUR
 • LIFE-2021-TA-PP-ENV-SIP — Technical Assistance preparation of ENV SIP: 287.829 EUR
 • LIFE-2021-TA-PP-CLIMA-SIP — Technical Assistance preparation of CLIMA SIP: 350.000 EUR

Sofinanciralo se bo do največ 60% upravičenih stroškov.

Maksimalni znesek dodeljenih sredstev znaša 70.000 EUR.

Prijave morajo biti oddane do 22. septembra 2021 do 17:00 ure (bruseljski čas).

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *