Tehnična pomoč pri pripravi SNAP

 

Ciljne organizacije: Državne, Občine
Kategorija: Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 350.000
Rok za oddajo: 22.09.2021
Podelitev min-max: 60.000 € – 70.000 €
Lastna udeležba*: 40%
Ključne besede: LIFE, podnebne spremembe
Zanimiv razpis?

Finančna podpora za pripravo predloga strateškega integriranega projekta v okviru podprograma za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Cilji so:

 • nacionalni energetski in podnebni načrti (NECP)
 • nacionalni akcijski načrti za energetsko učinkovitost (NEEAP)
 • nacionalni in regionalne prilagoditvene strategijeakcijskih načrtov, mestnih ali skupnostnih akcijski načrti, ki so pionirji prehoda v podnebno nevtralno in podnebno
 • odporno družbo v nacionalnih, regionalnih in gospodarskih sektorjih
 • stratege zmanjševanja emisij toplogrednih plinov ali gospodarskih načrtov, ki prispevajo k podnebni nevtralnosti na velikem teritorialnem obsegu z vključitvijo vseh
 • zadevnih zainteresiranih strani , vključno z usklajevalnim mehanizmom za financiranje podpornih dopolnilnih ukrepov, potrebnih za celovito izvajanje ciljnega načrta oziroma strategije.

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

 • državah članicah Evropske unije
 • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
 • upravičene države, ki niso članice EU: države EEA in države, pridružene programu LIFE

Subjekti iz drugih držav (ki niso navedeni zgoraj) so izjemoma upravičeni, če organ, ki dodeljuje sredstva, meni, da je njihova udeležba bistvena za izvajanje projekta.

Projekti PT-PP so namenjeni podpori organom, odgovornim za izvajanje načrta/strategije/akcijskega načrta, na katerega se osredotočajo SNAP ali SIP, da pripravijo svoje SNAP in SIP.

Nacionalni organ, odgovoren za načrt/strategijo/akcijski načrt, mora načeloma biti koordinator projekta TA-PP. V dobro utemeljenih primerih lahko ne sodeluje kot koordinator, vendar mora biti v vsakem primeru del konzorcija projekta TA-PP. 

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 807.882 EUR.

Sredstva so razdeljena tematsko:

 • 1.tema: 170.053 EUR
 • 2.tema: 287.829 EUR
 • 3.tema: 350.000 EUR (Tehnična pomoč pri pripravi SNAP)

Maksimalna višina dodeljenih sredstev znaša 70.000 EUR.

Povrnjene bodo upravičeni stroški, kar pomeni stroške, ki so dejansko nastali za vaš projekt (NE stroški, predvideni v proračunu).

Za stroške na enoto in pavšalne zneske lahko zaračunate zneske, izračunane kot je pojasnjeno v sporazumu o donaciji.

Stroški bodo povrnjeni po stopnji financiranja, določeni v sporazumu o donaciji (največ 60%). 

Prijave so možne do 22. septembra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *