Štipendije za sodelovanje na tekmovanjih v tujini

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Izobraževanje, Mladi
Izdajatelj:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Spletna stran: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11520 …
Celotni budžet: 450.000
Rok za oddajo: 30.10.2021 Do porabe sredstev
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: raziskave, štipendija
Zanimiv razpis?

Dodelitev štipendij za sodelovanje dijakov, študentov in njihovih mentorjev na skupinskih ali individualnih tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, in sicer:

  • javno veljavne srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne ustanove, ki v Republiki Sloveniji izvajajo javno veljavne izobraževalne in študijske programe,
  • raziskovalne ustanove,
  • strokovna ali druga primerljiva združenja in društva oziroma ustanove.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Ni dodatnih informacij

Višina razpisanih sredstev je 450.000 EUR.

Višina štipendije se določi glede na državo, v kateri poteka tekmovanje, kot je navedeno v preglednici spodnjega dokumenta.

Rok za oddajo vlog je določen kot odprti rok in prične teči v ponedeljek, 1. 2. 2021, in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 10. 2021.

Dejavnosti se morajo začeti med 1. 1. 2020 in 30. 9. 2021.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *